сряда, 26 декември 2012 г.

Основи на Битието


Основи на Битието

Три положения трябва да се запомнят непременно: безсмъртието на духа, временността и крайността на земното пребиваване и Йерархията на Светлината. Йерархията е целта, плътният свят — средството, а духът — устременият вечно пътник по големия път. Действителността на вечно съществуващото е скрита под покривалото на Майя. То трябва да бъде открито и духът просветлен. Но шумът на суетата заглушава песента на духа. Това, на което отдадете предпочитание в сърцето си, то ще господства в съзнанието — тържеството на преходното, триумфът на суетата или гласът на безмълвието, звучащ във вечността на живота. 
Знанието за Основите е необходимо за да има на какво да се опреш, когато се руши светът на личните построения, очаквания, надежди и мечти. Когато не остане нищо от това, с което е живял и е подхранвал личния си малък свят човекът. Бидейки непоколебими, Основите ще заместят миражите на Майя с действителността и, оставяйки назад развалините на личния свят, ще можете да се придвижите по-нататък. Това не е загуба, а освобождение.

Основите остават непоколебими извън всякаква зависимост от това, което се случва вън. Под външно се разбира всичко това, което тече през съзнанието, т.е. Потокът на живота, носещ се пред Гледащия от брега. Само отделяйки и разчленявайки елементите на преходното вън, от непреходното вътре, можете да се освободите от временното и да започнете да налагате вечното. Висшата триада е безсмъртна. Тя натрупва в себе си от преходното и временното всичко, което й е нужно за безкрайното странстване към звездните светове. 

Необходими са всички чувства, обострени и задълбочени от опита на живота, необходимо е чувствознанието, необходима е Йерархията на Светлината, нужен е водещият Владика, защото накъде без Владиката и как? Нужен е земният опит за пространствено творчество и съзнателен живот в пространството, защото там пребиваваме въоръжени с това, което сме успели да придобием на Земята. Там то може само да се продължи и задълбочи, но да се започне трябва тук. Човек сам е ковач на условията за съществуването си след смъртта. И отрицателите на живота в Надземното сами се лишават от възможността за съзнателно съществуване там. Тези тъпо стоящи и седящи фигури, видими на тънък план, представляват облика на обикновения човек в Надземния свят, все още непробуден за съзнателно съществуване там. 

Притежаващите достатъчен запас от огън и не отричащи живота след смъртта, могат да имат възможност за активно пребиваване там, в пределите на своята устременост. Устремилият се към бащите и дедите си с тях ще пребъде. Особено леко е за не притежаващите свой земен дом и дори ъгъл, защото съзнанието, непривикнало към тях, няма да се стреми да ги построи там, т.е.ще бъде свободно от привързаността към определени условия. Там дом не е нужен, но е трудно да се усвои тази идея, ако съзнанието е привикнало към земния дом.

Много неща, смятани за нещастие на Земята, служат за освобождение в Надземния свят. Ако един човек в навечерието на смъртта си е лишен от всичко и е изгонен на улицата като просяк, той навлиза свободен в онзи свят, ако съзнанието му позволява вътрешно да се отрече от чувството за изгубената собственост. Истински своето е неотнимаемо нито тук, нито там и всичкото е вътре в духа. Мнозина смятат, че имат и смятат, че знаят, но са просяци пред Твореца на Безпределността и невежи в знанието за живота на духа.

Ако Основите са заложени здраво в съзнанието и са непоклатими, гласовете на преминаващите или стоящите покрай пътя няма да смутят този, който познава своя път и е решил да го следва докрай. Наличието на два свята и пребиваването на човека и в двата, веригата на въплъщенията, манвантарите и паралайите на Големия и малките цикли, безсмъртието на духа, победата на Светлината над тъмнината и Владиката, водещ към Светлината — това са Основите, върху които йогът изгражда своя вътрешен свят и своето отношение към света вън. Разклатената основа разколебава цялата кула. Многообразен е светът, в който живее човекът и безкрайно дълбок. 

И непоклатими са Основите или Космическите закони, върху които е изграден той. Те са като основата (канавата), върху която се тъкат шарките на живота по законите на мерките, числата и хармонията. Да се усвоят Основите и да се разбере тайната на числата, означава да се разбере действителността и същността на явленията, ставащи около човека. Дадените преди Учения са засягали различни страни от единната Истина, тъй като са съответствали винаги на изискванията на момента. Но над всички Учения стои синтезът, обединяващ в едно стройно цяло разпокъсаните и разхвърляни навсякъде частици на Космическото знание, като частите на убития от невежеството Озирис. 

Новото време носи със себе си ново разбиране и по-разширено съзнание. Така че нищо не се повтаря, а всичко се разширява и задълбочава. От друга страна, Истината за съществуващото си е една и съща винаги, само че се предават различни нейни аспекти, в зависимост от растежа и нивото на съзнанието. Затова няма нищо ново под Слънцето и макар че то всеки ден изгрява от изток обновено, за нас си остава все същото единствено Слънце на нашата система от планети. В предаването на космическото знание има известна приемственост и последователност, спиралата на което се измерва с векове и хилядолетия, при което всяка последваща завивка се разгръща на по-високо ниво. Това изисква еволюцията на съществуването. 

Истината е една и съща за всички светове, но формите на изразяването й са различни. Една и съща е тя и във времето, макар и да е съзвучна на епохата и народа, на когото се дава и да съответства на неговото стъпало на еволюция. Невежеството не може да види единния корен под външните форми, но мъдростта не се смущава от различието на външните покривала, тъй като вижда това, което е скрито под тях. За тази цел, обаче, трябва да се използват Първоизточниците, защото по-късните наслоения обикновено изопачават първоначалния смисъл. 

Единството на космическата мисъл надживява вековете и кристалите на Първоосновните положения блестят независимо от наслоенията на времето. Но често изопачените наслоения пречат да се възприеме новият аспект на все същата Космическа истина и тогава миналото се превръща в спънка на еволюцията. Ревнителите на миналото отстояват не истината, а призраците и фантомите на това, което го няма, като попълват със себе си редиците на противниците на Светлината. Така те в действителност защитават тъмнината, а в по-лошия случай стават и съзнателни сътрудници на тъмните. 

Сред мяркащите се дни и нощи на обикновеното съществуване Камъкът от Вечната Основа на Живота е като скала сред бурния поток. Вълните минават и заминават, но Той стои непоклатим. Съзнанието може да се съчетае с всяка вълна, потапяйки се в нея, но може и да се измъкне от вълната и да се отпусне на непоклатимата твърд на Основата.

Затова ги наричаме Основи, защото в мъглата на илюзиите на измамната Майя на тях можеш да се опреш, можеш да се установиш върху тях и превръщайки ги във фундамент на живота, никога вече да не се отдалечаваш от тях. 
Няма такова знание на човека, което да е безпогрешно, неизменно и всестранно, а всичко е относително, непълно и подлежи на задълбочаване и разширяване. Но сред тези грамади от относително знание на хората се дава и основите на Знание, което не е относително: например законът за биполярността на единните неща, законът за ритъма и пулсациите на живота във всичко, наличието на манвантари и пралайи, цикличността на космическото съществуване и т.н. Така сред относителността на обикновените представи и обикновените знания за света, на хората са дадени и Знания, които са неизменни. Тях ние наричаме Основи. 

Усвояването на Основите е усвояване на несъмненото Учение на Живота, единно от началото на времето, но давано в достъпна и съзвучна на историческия момент на Земята форма. Човечеството никога не е оставяно без Висше ръководство, което е давало и дава от епоха на епоха, отново и отново, тези непоклатими Основи на Космическото знание, в аспект съответстващ на степента на развитие, достигната от човечеството в този момент. Даващите биха дали и повече, но хората не могат да го вместят. Може да се напомни отново и отново как човешката ограниченост и невежество винаги са преследвали Носителите на Висшето знание и как са се опълчвали срещу тях — всички те са пострадали и са били подложени на яростни нападки. 

Цялото огромно разнообразие на света и неговите прояви са ограничени от сравнително неголям брой Закони или Основи, в рамките на които са възможни тези прояви. Пулсира атомът, пулсира сърцето, пулсира Слънцето, защото във всичко има сърце. По същия начин трябва да бъде спазен и принципът на единичността или индивидуализацията на явленията, за да може всяко явление да се състои, иначе то ще се слее с обкръжаващия го свят и няма да може да се прояви. Характерна е също и проявата на ритъма, на когото е подчинено всичко. Числото седем е интересно със своята универсалност, тъй като принципът на седморността се следва от всички форми и всички вещи на този свят, в който живее човекът. Всеки проблем може да се реши от числовата страна, вземайки за основа седмицата. 

Седмичен е съставът на човека. Седмични са периодите на неговия живот, като при това всеки от тях се отличава от предходния. Ако разделим живота на отрязъци от по седем години, може да се види как спиралата на човешкото съществуване се състои от витки от по седем години всяка. Колкото по-стръмна е спиралата, толкова по-бърз е възходът. Плоската спирала означава застой и престава да бъде възходяща. От всяка точка на спиралата може да се прекара права линия нагоре, към аналогична точка на следващата витка. Това означава, че явленията ще се повтарят по аналогия с предшестващите, но на по-висока плоскост. 

Това дава основание за трансмутация на явлението по направление на заложената в него устременост към неговата противоположност. Например ненавистта може да се трансмутира в любов и обратно, но от безразличието нищо не може да се сътвори. Затова е казано, че „Тъй като неe си бил нито студен, нито горещ, ще те изплюя от устата си“, което означава, че топлите, които не са нито студени, нито горещи, се изхвърлят от потока на еволюцията поради непригодност и се превръщат в космически боклук. 

Учителят не се смущава от това, че от ученика изведнъж започват да избиват различни ярки отрицателни качества и свойства. Това е добре дошло за трансмутацията и на победителя всичко се прощава. Но нищожествата не се приемат за ученици. Недостатъците не са препятствие за приемането на ученик. По-скоро пречи тяхното отсъствие, тъй като ако няма какво да се трансмутира, не може да се върви на никъде. Това трябва да се има в предвид, когато някой почука. 

За тъмните достъпът е забранен, но разбойници, митари и блудници е имало между приближените. Седем най-ярки недостатъка могат да дадат седем блестящи качества, но какво ще даде добродетелната умереност и нищожната посредственост? За румената добродетелност вече е казвано. Благонамерените „никодимовци“ нямат огнени качества в духа си. И те не движат еволюцията. Нашите мерки са други. Понякога оценяваме хората по техните недостатъци. Стандарти не признаваме.

Смятаме, че никакви напъни да се противодейства на настъпването на Огнената епоха няма да се увенчаят с краен успех. Злата човешка воля не може да преодолее Законите на Еволюцията. Атлантида е добър пример за тези, които все още не са се уверили в това. Познаването на мощта на Космическите Закони е стояло в основата на увереността в собствената правота на Тези, Които са водили човечеството след Себе Си. Много от древните пророчества за бъдещето на планетата са се базирали върху същото това Знание. Основите на битието са неизменни, независимо знаят ли за тях хората или не знаят, вярват ли в тях или не вярват. 

Тези Закони са съществували и преди появата на човека на Земята, както и преди самата Земя. Ще съществуват и след нея, защото вечността и временното са несъизмерими. Духът на човека е вечен. И когато съзнанието започне да постига неговата съкровена и непреходна същност, то се докосва до Вечността и става част от нея. Да се живее не в настоящето или бъдещето, а във Вечното, което включва в себе си едното и другото, ще бъде решението на живота. 

Великите духове, докоснали се до диханието на Вечността и надзърнали от другата страна на Тайната, са говорили за вечния живот на духа. Не смърт, а живот е отреден за човека. Хората ограничават живота си в рамките на няколко десетки години, докато в действителност той е непрекъснат и неограничен във времето. Животът в тялото и на тялото — да, но не и животът в духа и на духа. По този начин, възприемайки мисълта за непреходното, съзнанието се докосва до Вечността и по този път може да намери тясната пътека, водеща към Живота. 

Основи наричаме явленията, върху чиято същност се изгражда цялостният мироглед на човека, в пълно съгласие с неизменните и вечни Закони на битието на проявения свят. Когато са приети Основите, следствията от това приемане се наслояват върху живота на съответния човек вече сякаш от само себе си, с логическа последователност и неизбежност. Например, утвърждаването на съзнанието върху принципите на равновесието ще даде редица произтичащи от това явление благоприятни следствия; почитанието на Учителя ще доведе ученика до осъзнаване на това какво означава за него поръчителството на Гуру.

Същевременно този, който основава своята активност върху двусмислието или половинчатостта, ще пожъне съответното и плодовете на тези „основи“. Ние считаме за Основи непоклатимите дадености на Съкровеното Учение на Живота, приемането на които в съзнанието определя цялото бъдеще на човека както на Земята, така и в Надземния свят. Някои хора живеят без всякакви основи и се носят като сламки, по волята на стихиите, по бурните вълни на житейското море. 

Но преодоляването на стихиите без приемането на Основите е невъзможно, защото само стъпвайки здраво върху тях човек излиза извън обсега на стихиите. Животът на човека няма смисъл, ако се отрича безсмъртието на духа и непрекъснатостта на живота. Придобиването на различните качества на духа също е лишено от значение, ако не са възприети еволюцията на човешкия дух и безпределността на времето, в която живее и се развива той. Приемането на Основите, макар и неусетно за самия човек, но бавно и сигурно го преобразява.

Изучаването на човека може да започне с изучаването на законите, управляващи неговата съдба. Развитието и еволюцията на духа вървят в рамките на тези закони. Същността на тези закони е запечатана в съкровените дълбини на съзнанието, от където те трябва да се извлекат на светло, за съзнателно приложение в живота. От закона не може да се избяга никъде. Законът — това са онези граници, в които се проявява животът на духа. Тези, които се опитват да го нарушат, попадат под неумолимите следствия на това нарушение, защото нарушението на законите насочва тяхната мощ към нарушителите. Възможно е или да спазваш изискванията на тези закони, или да ги нарушаваш, но да се избегнат следствията нито в единия, нито в другия случай е възможно. 

Някой ще каже: а защо има толкова хора, които ги нарушават открито, но въпреки това живеят спокойно и ползват всички блага на живота? Така говорят тези, които не знаят за съществуването на Невидимия свят, който ние наричаме свят на следствията, за разлика от видимия, който е свят на причините. Разбира се, следствията от нарушението на законите застигат нарушителите и в плътния свят, макар и не сега, не в момента на нарушаването, а в следващото или следващите въплъщения. Ето, ражда се инвалид, наследствен алкохолик, друг ходи с гърбица, друг е сляп по рождение, някой се ражда от зли родители или изобщо ги няма и не познава грижи и ласки. Много страдания и мъка подготвя за себе си нарушителят на закона. 
Но и в Тънкия свят последиците от нарушенията се проявяват не само че не по-слабо, а може би още по-силно. Защото в плътния свят нарушителят може да се представя като невинен страдалец, докато там, в Тънкия свят, причината и следствието са свързани с видима връзка и са достъпни за разбиране. Жестокият убиец пребивава във вихрите на вибрациите на извършеното на Земята злодеяние, докато тяхната енергия не изчерпи напълно върху него своята сила. 

От своите деяния — и лоши, и добри, там няма къде да се избяга, защото породилият мислите пребивава сред своите рожби. Как по друг начин може да се разбере какво е добро и какво е лошо, ако не се изживеят върху себе си следствията на добрите и зли деяния? Уроците на живота трябва да бъдат изучени напълно, за да знае човек как да следва неписаните закони на духа. Тяхната сила е огромна и непреодолима и представлява благост за тези, които не ги нарушават.

Духът съществува навеки. Но всичко, което е наоколо, ще изчезне от полезрението, както си е отишло предишното въплъщение, както си отива и се забравя дори това, което става в сегашното. Спомените, колкото и да са ярки, не могат да заменят настоящето, а настоящето е отбелязано със знака за крайност и преходност. Следователно, няма нищо външно, на което можеш да се опреш или към което да се привържеш, освен Йерархията и Учителя. Затова, именно, Владиката е казал: „Аз съм с вас винаги“, защото всичко останало е само временно.

Много неща се прощават при непоколебима твърдост на крачката. Промените в обвивките не могат да бъдат решаващи, тъй като винаги са временни, но измененията в духа решават всичко. Трябва да бъдем внимателни към последните и много предпазливи, когато вземаме решения за духа. Например, не е от голямо значение какво ще пием и какво ще ядем или с какво ще се обличаме. Но положението става фатално когато възникне въпросът за това как да се отнасяме към Обединяването с Йерархията, към устремеността на духа, към заздравяването на Сребърната нишка или Основите на Съкровеното Знание. 

При неизбежните промени на външните условия, въпросите от областта на духа остават неизменни, защото Основите са непоколебими. По такъв начин може да се разграничи преходното от непреходното и временното от вечното. Духът е вечен и животът е вечен. Съществува живот на духа и в духа, който се поставя на везните заедно с живота на тялото и в тялото, и всичко зависи от това кой ще надтежи.

За своя растеж съзнанието се нуждае от подхранване. Основите на Съкровеното знание представляват почвата, на която незабелязано за самия себе си, бавно, но неотклонно, се преобразява съзнанието, разширява се и расте. Ако безсмъртието на духа и неизбежността на земните въплъщения не бъдат приети като основа, утвърждаването на качествата на духа и усъвършенстването на човека губят своето значение. 

Какъв е смисълът на всичко това, ако човек умира и заедно със смъртта изчезва неговият дух и всички придобивки. Да усъвършенстваш в себе си нещо, подлежащо на унищожаване, е нелепо. Но ние твърдим, че нищо не се унищожава и нищо не изчезва Умира дървото, умира формата, но семето, в което е кристализирана неговата безсмъртна същност, продължава да живее, за да даде импулс за развитието на нова форма. А когато и Планетата умре, всичко, което е достигнала тя и населяващите я форми на живот, ще бъде концентрирано в зърното на Духа на планетата, за да бъде дадено на новия живот на Новата планета.

Трябва да се учим непоколебимо и твърдо, като скала, да устояваме срещу вихрите и бурите на плътния свят. Твърдостта произтича от здравото усвояване на Основите, когато нищо повече не може да предизвика нито съмнение, нито колебание в тях. Основите не трябва да се поставят в зависимост от благоприятните или неблагоприятни външни условия, тъй като те са временни, а Основите са вечни. Камъкът от Вечната Основа на Живота, върху който се утвърждава духът, ще бъде сигурна опора във всички светове. 

Ако плътният свят все още проявява някаква видима устойчивост, то Тънкият свят, със своята пластичност, не показва и тази видимост. Там, където всичко се движи от мисълта, не търсете устойчивост. Затова там непоколебимостта на Основите е особено необходима на осъзналият ги дух. Ние обогатяваме себе си с елементите на непреходното не само за днес, не само и за утре, а за винаги. Да проявим прилежност и загриженост и да намерим време, за да напълним своето ковчеже със заветните бисери на Съкровеното знание.

Заявлението на Владиката: „Аз съм с вас винаги“ е безусловно и извън временно Това е Основа на Основите. На нея трябва да се утвърдим непоколебимо. Близостта е над измененията на токовете и каквото и да било друго, опитващо се да я затъмни. Желайте свобода на духа от привличанията на Земята и мисленето на плътта. Всичко се преодолява в духа и чрез духа.

Ако Основите на Учението са възприети здраво в съзнанието, те постепенно и бавно, понякога незабележимо, но сигурно преобразяват цялата същност на ученика, от време на време давайки и външен израз на тази невидима дейност, ставаща в глъбините на духа. Не са необходими мъчителни усилия, защото следствия неминуемо ще има, щом са приети Основите . Тогава започвате да усещате как се разширява хоризонтът, как се освобождава духът от много наслоения, как отпада лъжливото знание. Така наред със съзнателната работа над себе си, преобразяването на духа върви и по този път. Затова е толкова важно да се утвърждават Основите на Учението, внедрявайки ги в съзнанието по пътя на повторението. Когато те бъдат приети, резултатите ще последват логично и естествено за приелия ги.

Когато е здрава котвата и когато е здрава йерархическата верига, не са страшни поривите на вятъра и вихрите. Тогава корабът може да устои срещу вятъра. Колко лъжеучения, и лъжеучители, и лъже учени се срещат по пътищата на живота. И през всичко това трябва да се премине без отклоняване от целта. И всички ще твърдят, че тяхното учение е най-вярното. Но чуждият глас е чужд на верните. Всяко съприкосновение с някакво лъже знание ще бъде изпитание за здравината на Основите и дълбочината на тяхното овладяване.

Основите са непоколебими, но съзнанието се стреми да се отклони от тях, потапяйки се в илюзиите на Майя. Дори и в Тънкия свят хората се крият в тъмните ъгли на призрачните си постройки, само и само да избягат от действителността. Майя на Тънкия свят е още по-наситена, ярка и разноцветна, отколкото земната и хората още по-упорито преследват нейните призраци. Но Основите не се Майя и утвърждавайки се на тях, се утвърждаваме на действителността. Вече споменах за Камъка от Вечната Основа на Живота. Огнената действителност на битието е изградена върху него.
Безусловното приемане на едни или други положения от Учението на Живота автоматично довежда до редица неизбежни и благотворни следствия, които незабележимо, но неотклонно преобразяват съзнанието. Например любовта към Йерархията ражда непосредственото общуване, разбирането на Кармата поражда чувството на отговорност за своите постъпки. Дори и частичното приемане на Истината вече преобразява човека, според степента на нейното осъзнаване.

Когато загубите всякаква устойчивост и почвата започне да се изплъзва изпод краката ви, опрете се на Основите. Те са непоколебими и за тях можете да се хванете, като за спасителен пояс в бурното море. Те няма да ви изменят. Колкото и ярък и убедителен да изглежда този призрачен свят на земни илюзии, знайте, че той ви е даден за кратко време, че същинският ви живот е извън границите на този свят и че сте дошли на Земята не заради този живот, а заради другия, Надземния, за съзнателното си пребиваване в който сега събирате необходимите елементи.

Йерархията, Безпределността и издигането на духа над останалите обвивки — това са трите отправни точки на мисленето. Обвивките се променят при всеки цикъл, но духът пребивава вечно. Безпределността е сферата или средата, в която той се проявява. А Йерархията е непоколебимата Основа, върху която се утвърждава духът в Безпределността на Битието. 

Съществува земен и Надземен свят, съществува Йерархията на Светлината, съществува тялото като носител на духа, но временен и смъртен. Смъртта принуждава да се разделим с всичко, което е свързано със Земното съществуване. Това са Основите и те не могат да бъдат пренебрегнати Колкото и ярко да се налага суетата, нейният край е сигурен. Затова можем да се утвърждаваме само върху основите, помнейки преходността на настоящия момент и на всички земни условия.

Доверието към Призовалия може да се усили с осъзнаването на това, че той е Алфата и Омегата на всички стремежи, надежди и упования на духа. Камъкът от Вечната Основа на Живота остава неизменен във времето. На Него можеш да се опреш и да застанеш здраво върху Него. Блуждаенето е напълно изключено, както и търсенето на други наставници. Това ще означава, че Пътят е намерен. Остава само пожеланието той да бъде победен.

В живота на всеки човек могат да станат най-неочаквани промени: и мястото, и обстоятелствата, и обкръжението — всичко може да стане напълно различно, при което да се изменят и съответните впечатления на съзнанието. Но, независимо от всичките тези промени, Основите и връзката с Учителя остават неизменни. Така върви през живота признатият ученик. Затова трябва да се погрижим външното да не закрива вътрешното и да не нарушава невидимата връзка. Трудно е да се издържи до край, защото стихиите са излезли от бреговете си и вихрите се носят над света. Но когато е налице неотклонното желание да се утвърдиш на несъмненото, с времето всичко е възможно.

Материята е вечна, но формите, в които тя се проявява, подлежат на разрушение; животът е вечен, но формите, в които той съществува, са смъртни; духът е вечен, но обвивките, които го обличат, са временни — това са положенията, от които трябва да се изхожда за постигане на Основите. Духът съществува отпреди началото на времето. Съзнанието се сформира по-късно, в процеса на еволюцията на духа, при последователното му въплъщение в различни форми. При това монадата, като носителка на духа, преминава през всички стъпала на проявения живот, от горе до долу и от долу до горе, във всички царства на природата. 

Всичките тези царства са съсредоточени в микрокосмоса на човека и тялото живее и функционира единствено поради това, че оживяващият го дух някога е преминал през етапите на минералното, растителното и животинското царства и си е изработил способност да асимилира техните свойства. Днес човекът е достигнал това стъпало на еволюцията, когато пред него стои задачата да овладее стихиите на земята, водата и въздуха, за да кулминира след това тези достижения в овладяването и на стихията на огъня. Стихията на огъня е най-висшата. Неговата скала е широка: от подземните огньове до огньовете на организма и до пространствения пламък. Огънят обхваща всички прояви във Вселената и стои в основата на цялата материя — от нисшите до най-висшите й аспекти. 

Овладяването на огнената стихия започва с овладяването на тази стихия, проявена в микрокосмоса на човека. Всяко човешко движение има за основа огъня. Огнена е мисълта, огнени са чувствата, огнени са импулсите енергия, протичащи по нервите и предизвикващи мускулните движения. Затова овладяването на себе си е първата крачка към овладяването на огъня, по пътя на Огнената Йога. Контролът над мислите и чувствата означава нещо далеч по-голямо, отколкото това изглежда на повърхността. Човекът и сега е овладял много, привеждайки в движение съзнателно и несъзнателно огнената стихия в себе си. Но ние говорим за съзнателното овладяване и преди всичко за контрола на Психическата енергия, като дар от еволюцията на човека.

Основите са като здрава котва за кораба в бурята. Нито настроенията, нито преживяванията, нито всичко останало, ставащо с човека, може да ги измени или отхвърли. Те са, били са и ще бъдат. Ето защо съветвам, когато всичко се колебае, да утвърждавате съзнанието си за Основите. Те са непоклатими, както са били и преди сто, и преди хиляди години, и ще останат такива и в бъдеще. Поучително е да се отбележи как се разсипват като картонени къщички приумиците и градежите на тези, които „строят за разрушение от вихрите“. Но заложените от Нас дела продължават хилядолетия. Затова трябва сериозно да се учим да различаваме двата вида явления, а именно: кратките, преходни, обречени на бърза забрава човешки дела и Великите Деяния, не умиращи във вековете, и към тях да насочим вниманието, грижите и сърцето си.

Придобивките на духа са несъизмерими със земните вещи и земната собственост, с богатството или положението. Самата природа на земните условия крие в себе си свойства, анулиращи радостта от притежаването и на едните, и на другите. И едните, и другите са нищо, ако няма здраве или душевен мир. А и сами по себе си те са много нетрайни. Колко често хората губят мигновено и положение, и богатство. Здрави и непоколебими са само основите, но те са в духа. Следователно, само явленията на духа могат да бъдат крайъгълен камък при строителството на живота. На тези основи може да се строи задълго и здраво.

Трудно е за човека да се ориентира сред хаоса от съществуващите всевъзможни теории, мнения, убеждения и представи за всичко това, което обкръжава съзнанието. За това, именно, се дават Основите, за да има на какво да се опре човек и от какво да тръгне в своето мислене, за да се противопостави на потока от човешки заблуждения, чиято честота най-добре се вижда ако се отчетат множеството теории и учения, които са били отхвърлени до сега или ще бъдат отхвърлени, вероятно, в бъдеще. Под каквито и покривала да се прикрива заблуждението — научни, философски, религиозни, битови, политически или каквито и да било други, заблуждението си остава заблуждение, противоречащо на основите. 

Дори ако множеството приема заблуждението, то не става истина от това. Трябва още по-здраво да се утвърждава мисленето върху Основите, за да се избегнат множеството грешки, свойствени за хората. Носителите на Светлина във всички свои действия са изхождали от Основите. Тяхната мъдрост, надживяла вековете, е устояла против времето и не предвзетото съзнание продължава да черпи от нея и днес, в епохата на електрониката, кибернетиката, радиото и космонавтиката. Основите са непоколебими и извън времето, и истинската наука никога няма да бъде в противоречие с тях.
Да се отхвърля всичко, което не е от Светлината, което не съответства на човека като носител на мъдростта на вековете или което му пречи и го отвлича от Фокуса, трябва да бъде насъщна задача. 

Толкова много отвличащо и препятстващо, и напълно ненужно има наоколо! Как да се ориентираш в това множество от човешки мисли и кое да приемеш като нещо положително и безпогрешно? Когато се е давало Учението, се е имало в предвид такова състояние на човешките умове, не знаещи какво да приемат за истина и към какво да се устремят. Учението дава направлението и най-близкия подход, но е необходимо практическо приложение в живота. Дори малка част, усвоена и приложена в живота, ще помогне да се стъпи сигурно върху тясната пътека, водеща в Живота. Много са пътищата водещи не към живот, а към смърт на духа. И да се открие сред тяхното множество единствената, тясната, пътека, водеща към Живота, не е никак лесно.

Този, който не се обърква сред множеството човешки теории, представи, погрешни учения и мисли, и познава своя път и Основите, той няма да се обърка и в Надземния свят. Да се стои на краката твърдо трябва и в двата свята, без преклонение пред нито единия, не пречупвайки се духом, не поддавайки се нито на страх, нито на съблазни, нито на измама и не пълзейки пред изглеждащите силни и в двата свята. Като имащ власт е говорил Великият пътник пред силните на деня в този свят. Като имащ власт е влязъл Той и в Тънкия свят, давайки пример на хората за това как трябва да се държи духът, победил света.

Докато новата епоха на Огъня все още не е настъпила, трябва да се застане твърдо на Основите. Твърде много лъжливи учения са разпространени сред човечеството и твърде много са изопачени и извратени религиите. Зад външната лакировка на формата е скрита твърде непривлекателната картина на духовното разложение. Тъмните съзнания задържат много настъпването на Новия свят. 

Но могъщият поток на Еволюцията не може да бъде спрян от нищо. Неговите струи не винаги са видими за очите, но скоро ще избият явно на повърхността на живота. И вече пробиват, отмивайки вредните наслоения на стария свят. Но раждането на новото съзнание е трудно и мъчително. Особено тежко е на всички чувствителни сърца. Затова във времето, когато на смяна на заминаващите си енергии идват нови, утвърждаването на Основите в съзнанието и в живота ще помогне да се премине уверено през преддверието на Новата епоха.

Корените на човешката душа са в Надземния свят. Там е Родината на духа. Няма нищо земно, на което да е възможно да стъпиш здраво, защото всичко е преходно и няма нищо, за което да се закрепиш, защото всичко ще бъде отнето. Следователно, да се гради устойчиво и здраво може само в Невидимите Сфери. И ще е добре когато вече отсъства желанието да се захванеш за нещо в плътните условия, въобразявайки си, че те са непоколебими. 

Ако човек не е от този свят и няма опора в него, но има такава в другия свят, той стои на краката си по-здраво и по-твърдо, отколкото притежаващият много в земния свят. Обикновените мерки не са валидни за Надземния свят. Откъсването от Земята и не привързаността към каквото и да било земно дава право на свободен вход в другия свят и свобода на действие в него. „Позналият земните сладости няма да полети“, но за позналия горчивината на земния живот и за опиталия много от нея, полетите са достъпни.

Когато Основите са здраво заложени в съзнанието, то вече не може да бъде разколебано от нищо: нито от личните преживявания, нито от утежнените обстоятелства, нито от сгъстените токове, нито от тъмните нападения. В трудни минути Основите винаги могат да послужат за опора. Те няма да изменят, защото са неизменни и постоянни. В тях е запечатано непреходното и затова се дава съвет те да бъдат припомняни винаги, когато има колебание и да се утвърждава съзнанието още по-здраво върху тях. И когато се рушат личните миражи и установки, и когато се разсипва на прах поредната илюзия на Майя, 

Основите остават непоколебими като прибежище на духа. Каквито и изненади да поднася животът, знайте твърдо, че „и това ще мине“. Ще мине всичко и ще трябва да се заминава в Надземния свят, разделяйки се с плътната очевидност, но отнасяйки Основите със себе си. И там, сред преходността и на тънките условия, те ще дадат опора и ще помогнат да се запази непоколебимо равновесие. Силата на Основите е в това, че те се издигат до Огнения свят и се опират на непреходното. Когато говорим за Камъка от Вечната Основа на Живота, имаме в предвид именно тях. Колкото по-често се връщаме към тях, толкава по-здраво се утвърждава върху тях съзнанието.

Ако съзнанието стои непоколебимо на Основите и ако е усвоено, че близостта на Владиката е над всичко, то може спокойно и уверено да се продължи по-нататък. Какви ли не мисли могат да споходят и какво ли не може да се случи наоколо и да затрудни хода, но съблюдаването на двете посочени условия ще позволи да не се нарушава ритъмът на движението. Трябва да се има доверие към Водещата ръка, защото без доверие придвижването е невъзможно.

Бедата е в това, че строят върху пясък, върху своите лични предположения, желания и разчети, а не върху Основите, не върху Камъка на Вечната Основа на Живота. А след това изпадат в отчаяние, когато всички лични постройки се разпаднат като картонени къщички от стълкновението с действителността. Здраво, без опасност от разрушение, може да се строи само върху непреходното. Всичко останало ще бъде разпръснато от вятъра като есенни листа.

Да се устои в устрема към Светлината — това е задачата в днешно време за всеки устремен дух. Тя може да бъде улеснена ако съзнанието бъде утвърдено здраво върху Основите. Самите Основи са непоколебими и неизменни. Те не се колебаят, а съзнанието. Но ако и то е непоколебимо и твърдо, ще може да се устои без всякакъв ущърб. Значи, трябва да се постави ударението върху непоколебимостта и устойчивостта. Държейки се за нея може да се устои против вихрите — както земни, така и астрални.

Смятам за нецелесъобразно да се разчита на каквото и да било външно. Смятам, че може да се разчита само на Йерархията на Светлината, извън зависимостта от случайните и външните условия. Мракът не може да послужи като опора за разбирането на Светлината. Но предавайки се на Нас с цялото си съзнание, можете да преуспеете. Преуспяването не зависи от това как се нарежда земният, външен живот, а от това как растат вътре качествата на духа и огньовете, свързани с тях. 

Качествата на духа се проявяват като огньове, даващи отложения от огнени кристали, обединената мощ на които се съсредоточава в Чашата. По този начин качествата на духа, бидейки носители на огньовете, са неразривно свързани с неговия възход по стълбата на съвършенството. Някои смятат, че могат да преуспяват по някакъв друг начин, но друг път към Светлината няма. Устремеността е огън, мъжеството е огън, непоколебимостта е огън. Устойчивият, равномерно горящ пламък е най-добрият символ на не умиращата мощ на духа. Но слабият се колебае от всяко подухване на земните вихри и огньовете затихват и угасват. 

Затова има толкова угаснали съзнания и затова грижата е за качествата на духа, защото без тях няма огньове. Угасването на огньовете означава смърт за духа. Затова има толкова живи мъртъвци и толкова обсебени. Но към горящото сърце обсебващите не могат да се приближат. Грижата за огньовете е неразривно свързана с грижата за качествата на духа. Мнозинството смятат, че живеят за да ядат и пият, да се обличат добре, да бъдат задоволени с всичко и да са заобиколени с вещи. Но животът се дава, за да се увеличават огньовете, т.е. качествата на духа. 

Който си е поставил за цел развиването на качествата на духа, той е на правилния път. Придобиването на огньове означава безсмъртие, тъй като духом може да се умре и при живо тяло. Живите мъртъвци са не само дяволско явление, но и твърде съвременно. Хората мислят само за земното и постигат много неща на Земята, но материалните достижения са нищо, ако заедно с тях не расте и духът. Растежът на духа е растеж на огньовете. Огънят, спуснал се върху Апостолите, е символ на огненото преображение на човека. Много са степените на това преображение. 

Ако вземем за пример двама души, единият от които имащ всичко, освен качествата на духа, а другият нямащ нищо, но събрал огнени кристали в Чашата, този, който е имал всичко на Земята, ще бъде най-беден в Тънкия свят, а другият, лишен на Земята от всичко, но притежаващ огньовете, ще има всичко на оня свят, защото там огънят е в основата на всички прояви на духа. 

Единият ще стои неподвижно като пън, а другият ще лети, ще вижда, ще чува и ще се ползва от всичките си огнени чувства. Различна ще бъде съдбата и на трудолюбивия и на лентяя, защото трудът е събирач на огньовете. На всекиго се дава възможност да преуспява при всякакви условия и ако това не му се удаде, вината не е в живота, а в самия човек. По този начин всеки определя още на земята условията на своето съществуване в Надземния свят, според събраните през живота му огньове.

„И Слънцето, и Луната ще преминат, но нито една йота от закона няма да премине, докато не се изпълни всичко“ — така е казал самият Владика. Законът изразява и представя Основите, които са непоколебими във всички времена. Този, който залага фундамента на своя мироглед върху Основите, изгражда своя свят върху Камъка на Вечната Основа на Живота. И каквото и да става наоколо, каквито бури и урагани да бушуват, Основите са непоколебими. Дори и когато се разрушават царства или моретата заливат някога процъфтяващи страни, и се променя ликът на Земята, Основите са непоколебими и здрави и върху тях може да се строи.

Истината е една, Основите са едни и същи, но формите на тяхното изразяване съответстват на времето. Затова е безсмислено да се спори за формите на изразяване, ако същността е достъпна за разбиране. Спорят тези, които не разбират. Причина за споровете и разногласията е невежеството. Говоря за Ученията на Светлината, а не на тъмнината. Защото има и такива. Какво огромно количество книги се издава! И колко много от тях са ненужни. Ценим високо постиженията на научната мисъл, ако не са от тъмнината. Много лъжа има и в науката. Примерите на заблуждения от миналото са поразяващи, както впрочем и от настоящето. Разбирането на Основите ще даде здрав фундамент на науката. Всички достижения на истинската наука ще станат някога всеобщо достояние.

Всичко отминава и всичко ще отмине, но Основите остават завинаги. На тях може да се строи. Домът на духа, построен върху Основите, ще устои срещу земните вихри. Него няма да го засегне печалната участ на дома, разделен в себе си. Основите не познават нито разделение, нито противоречия, защото монолитната цялост е тяхното неотменимо свойство. Променят се теориите на хората, мисленето, представите за нещата и всевъзможните заблуждения, но Основите са неизменни. Съкровеното знание е построено върху тях и затова то представлява аспект от вечната Истина,оставаща неизменна през вековете.

И на въпроса „Какво е Истина?“ може да се отговори: „Истината е представата за обкръжаващия човека свят, изградена върху Основите“. Фрагменти от тези Основи могат да се открият във всички религии и философии, но само фрагменти, защото цялата Истина не може да се вмести в съзнанието на човека. На Планетните духове тя е достъпна в непостижими за човешкия ум размери, но дори и на Тях не до край, защото Истината е безпределна и разкрива постоянно безпределната си същност, дори и пред Великите Посветени в еволюционното течение на космическия живот. Но Основите й остават неизменни във всички времена. И всеки може спокойно да строи дома на своя дух върху тях.

Повтаряйки си знанието за Основите и размишлявайки за несъмненото, заздравяваме разбирането на най-необходимото. Обкръжаващото с висок глас вика за своето, заглушавайки чистотата на разбирането. Но трябва да се затворят ушите за гласа на обкръжаващото, за да може несъмненото да говори само за себе си. Всяко съприкосновение с отрицателите, неверниците и лицемерите размагнитва. Да се съхрани вътрешната устременост е възможно само разграничавайки се от гасителите. Иначе те ще угасят огньовете на сърцето. Сърцето трябва да се държи открито към света на действително съществуващото. Очевидността е кокоша действителност. Трябва да се излезе от кокошарника в просторите на космическата мисъл.

"В подножието на Висшата мъдрост",
Маха Чохан

Менталният път трябва да бъде преобразуван в път към себе си


Менталният път трябва да бъде преобразуван в път към себе си

Грешката, която правят по-голямата част от учениците, които вървят по Пътя на Посвещението е в това, че те избират външния път за изкачване на планината, вместо да вървят по вътрешния, просветления Път, който е прокаран в гъстата гора. Вследствие на огромното внимание, което голяма част от хората на Запад акцентират върху менталния аспект, се оказва това, че много от учениците се стремят да постигнат разбирането, задействайки за тази цел само менталното тяло. Недопустимо е да се стига до там, че цялото разбиране да се свежда изключително до менталния аспект. 

Само по себе си менталното тяло е един добър, полезен и много нужен орган-инструмент, но при това не бива да се забравя да използваме от време на време и нашата проницателност, която безусловно не ни достига, иначе щяхме да знаем, че в този процес чувствата трябва да се задействат в същата степен, както и нашето физическо тяло. Само постигнали хармонизиране на цялата си личност и задействали я като един послушен инструмент на душата, ще можем да стигнем най-накрая до истинското разбиране. Именно тук трябва да се търси причината, че толкова малко ученици от общото количество имат истинското разбиране, което в никаква степен не зависи от количеството прочетени от тях книги. Тук качеството се определя не от количеството, а изключително от методиката на четене или казано по-добре – от степента на осмисляне на прочетеното.

Ако ученикът, който върви по Пътя на Посвещението, използва за това преди всичко своето ментално тяло, самият Път ще бъде външен и повърхностен и нямащ нищо общо с истинския. Ако пък ученикът плюс това се откаже и от чувствения си аспект, той никога няма да чуе и да почувства какво именно се опитва да му каже душата. За него целият процес на обучение ще се изрази в сухо, безплодно, повърхностно разбиране, което няма допирни точки нито с каузалния, нито с астралния свят. 

Той така и ще си остане в менталния свят, а подобно статично състояние е състояние на застой, тъй като само по себе си то може да се стори напълно удовлетворително и самодостатъчно. Като използва в качеството си на оценъчни ориентири своите собствени ментални понятия и опит, ученикът искрено ще вярва, че той непрекъснато се изкачва нагоре, макар че това си е чиста проба илюзия. В действителност той стои неподвижно на един от външните склонове на своята планина и ще си бъде в това състояние, докато не обърне внимание на фините си усещания и чувства.

Ако му се удаде да успокои астралното си тяло дотолкова, че то да заприлича на спокойна, огледално чиста гладкост на горско езеро, тогава живеещото в него горещо желание да служи на света пряко ще го свърже с неговата собствена будхична същност и в един миг на интуитивно озарение той ще разбере, че му е нужно да бъде не отвън, а вътре в планината, защото само намирайки се там, той ще може да върви по този просветлен Път към опознаването на самия себе си. 

Целият арсенал от най-фините му чувства ще му подскаже, че Пътят винаги започва отдолу, от подножието, което трябва да бъде здраво, солидно и земно. Именно затова физическото тяло като никое друго трябва да бъде в прекрасна форма и безупречно да функционира – като фино и съвършено оръдие за извършване на действия, каквото то изначално е призвано да бъде. Много ученици чисто и просто пренебрегват това, а някои обратно – акцентират на това прекалено много внимание, като забравят, че целият въпрос се свежда към едно – винаги да умеят да намират златната среда.

Когато основата е създадена и физическите връзки са здрави, ние бързо ще забележим, че нашата увереност в собствените ни сили и вярата в самите нас са се увеличили, заздравили са се и са станали такива, каквито трябва да бъдат. Когато тази степен на доверие към себе си, която е основа на планината, така да се каже коренният й център, е нестабилна и нездрава, то и цялата планина, опираща се на нея, ще бъде неустойчива и ще се клати. Нали никой не би градил дом на неустойчив фундамент. 

Как може да се мисли, че може да строят или формират духовните тела, ако основата - личността е неуравновесена и неустойчива? Но твърде много ученици го забравят и затова пренебрегват любовта към самите себе си, макар че именно тя трябва винаги и във всичко да ни служи като основа или фундамент за всички наши строежи. Без истинска любов към самите себе си ние никога няма да узнаем какво представлява любовта към другите хора, към Бога, към вселената. Запомнете това!

Взимайки като изходна точка, че нашият фундамент е здрав и надежден, че нашите физическо и ефирно тела са напълно здрави и прекрасно функционират, а тяхната енергетика е на нужното ниво, тъй като вярата в себе си сега здраво лежи върху фундамента на любовта към себе си, ние можем да вървим по-нататък по вътрешните пътища на собствената си планина.
Чувствата – това е следващият обширен регион, който преминаваме по пътя към върха и това е именно тази сфера на проявлението на живота, която много жители на Запад практически изцяло игнорират. 

Веднага над широката основа на нашата планина е разположена обширната сфера на така нареченото подсъзнание – астрално тресавище, където в продължение на много, много години безразборно сме изхвърляли всички нежелани и обременяващи ни чувства и желания. Но никой - повтарям, никой! – не би могъл да стигне върха на планината, докато не въведе преди това образцов ред в този “мръсен килер на загниващи чувства”. Именно тук ние за първи път лице в лице се сблъскваме с Плутон, бога на този „подводен” свят, който процъфтява и еднолично управлява всичко в тези смърдящи и вонящи места, които са владения на Скорпиона.Как могат учениците да помислят, че ще могат да минат през Вратата, влачейки след себе си тази астрална помийна яма? Те трябва незабавно и без отлагане да пристъпят към подреждане, почистване и сортиране на всички ненужни неща. Но преди да започне почистването, отначало трябва да се освети това подземие, а то да се освети може само по един начин – като се пробие прозорец навън, за да може през него в тези мрачни подземия вътре в планината да нахлуят потоци слънчева светлина. 

Само така ученикът ще може ясно да види цялата си мръсотия и нечистотии. Някои от тях ще се преобразят веднага щом ги докоснат първите ярки лъчи дневна светлина, но много от тези уродливи изчадия така силно са се вкаменили, че на ученика ще му е нужен целият духовен плам, за да може да ги разтопи и превърне в полезни, творчески енергии.

За болшинството от тях изследването на това зловонно сметище, което всеки пази в себе си и което сковава колосално количество енергия, ще се окаже в най-голяма степен шокиращо, но този ученик, който не забравя за своя чувствен потенциал, много бързо осъзнава необходимостта от незабавно сортиране, почистване и позитивно преобразуване на тези неприятни залежи. Интуицията веднага ще му подскаже, че именно тези някога отблъснати и струпани в безпорядък чувства и страсти са основният източник на неговите болки и мъки.

Ето защо е необходимо не просто да се измете и махне целият този боклук, а да се разрови, разбере, анализира и осмисли. Защо всички тези чувства са се оказали на това място? Защо са се отървали от тях и са ги изхвърлили тук? И така нататък. Отговорът на тези въпроси ще дадат на ученика ключ за разбирането на всички тези проблеми и трудности, които му подхвърля неговата собствена личност, и ако той действително се стреми към вътрешно разбиране и не е прекъснал канала с душата си, той веднага ще види, че именно този “смрадлив килер”, до горе напълнен с всякакъв неприятен боклук, е първопричина за неговата небрежност и безотговорност.

Изглежда, в миналите животи поради недостиг на опит и знания или просто поради недомислие ние сме се страхували да поемем отговорността, а тъй като проблемите все повече и повече са ни обхващали и ставали безброй, сме били принудени да изтласкваме техните чувствени проекции на заден план, в подсъзнанието си. По-късно ние просто не сме искали вече да поемем върху себе си отговорността за живота си, затова в момента най-простото решение ни се е струвало да изхвърлим тези чувства долу в мазето на подсъзнанието. 

Личността, както изглежда винаги избира най-лекия път за разрешаване на проблема, но тъй като няма ясна перспектива и обзор, а и проницателност няма достатъчна, тя разбира се не вижда по-далеч от носа си и не разбира, че със своите действия само утежнява положението на нещата, като все повече ги усложнява и обърква. Ако този същият процес се ръководеше от душата, ни едно от тези чувства не би било изместено и потискано, тъй като душата знае точно, че пътят към хармонията минава през конфликтите и тяхното преодоляване. От факта на разбирането и признаването на необходимостта от конфликтните ситуации възниква и истинската, нерушимата хармония.

На този етап на развитие едно от ненарушимите условия се явява именно необходимостта от разбор, оценка, анализ и разбиране на нашите стари нерешени конфликти. Само като ги разберем, анализираме и осмислим, ние ще успеем да освободим и качествено да преобразуваме огромното количество енергия, което е блокирано от тях. Енергията е преди всичко източник на сила, която винаги може да се използва повторно, пречистена и филтрирана по съответния начин, т.е. като качествено се преобразува на позитивно ниво. Целият този процес на обработване на старите потиснати чувства е извънредно тежък, труден и неприятен, но неизбежен, защото както вече бе отбелязано, никой не може да върви напред по Пътя, ако тази работа не бъде свършена.

Отговорността е един от онези най-съществени фактори, които ни помагат да разберем, че в предишен момент сме пренебрегнали доста чувствени реакции и едва сега, когато сме напълно съзрели да поемем с известно закъснение, цялата отговорност за всичко извършено от нас – едва сега нашите предишни чувства и желания могат да се подложат на един сериозен преглед и преобразование и след това на освобождаване за тяхното по-нататъшно позитивно използване в процеса на духовно развитие. Това е много важен период в живота на ученика, защото главното тук е, че той е простил на всички хора, които по-рано е обвинявал за всичките си несполуки и неприятности. 

Едва когато целият този отхвърлен и стоварен от нас в мазето на подсъзнанието “чувствен боклук” е подреден и преобразуван, когато и най-малката част от отговорността е осъзната и приета за изпълнение, едва тогава можем да се считаме за готови да минем през Вратата, тъй като тогава ние за първи път опознаваме цялата дълбочина на нашето собствено тщеславие и заслепяване. Едва тогава ще разберем, че целият този съзнателно отхвърлен от нас “боклук” е основният източник на всичките ни заблуди и илюзии и че едва осветени от ясната светлина на душата, те веднага като мъгла се разсейват и стават леки и светли и през тях към нас най-накрая се промъква лъчът на разбирането.

Не трябва да се храни надежда, че на този етап на самоосъзнаване ще можем да постигнем истинското разбиране на нашите чувства в по-кратки срокове. Не можем да направим това, тъй като в началото трябва изоснови да разберем и осмислим природата на нашите собствени илюзии, тъй като умеейки да разпознаваме заблудите, ще можем да сме винаги на стража и следвайки съветите на душата, ще можем тогава да разсеем заблудите, преди още да са ни завладели. Но за това е необходимо само едно нещо – да станем изцяло отговорни. Всяка една дори най-малка безотговорност става причина за заблуда, самоизмама и илюзия. Иска ни се всички ученици да разберат това веднъж завинаги.
"Огледалото на ученика"
Тибетеца чрез Биргит Ломборг

вторник, 18 декември 2012 г.

МАТЕРИАЛНОСТ НА СВЕТА


Материалност на света

Целият проявен Космос е материален. Всичко съществуващо, т.е. всичко притежаващо битие, е материално. Но материята трябва се разбира широко, защото безпределността е отразена във всичко, включително и в градациите по тънкост на различните видове материя. Материя Луцида, Материя Матрикс, различните видове Фохат и т.н. са само част от безпределното задълбочаване по тънкост на елементите от материалната скала. Науката отдавана е навлязла в областта на невидимото за окото и е разширила значително границите на материята и материалните явления, сравнено с недалечното минало. Тя ще отиде и по-нататък, доказвайки по експериментален път съществуването на много по-тънки форми на материята и енергията, и образуванията, в които те могат да се проявяват. Ще бъдат фотографирани невидимите излъчвания на магнита, металите, растенията, животните и човека. Известно е, че мозъкът е една биохимична батерия, а от тук не е далеч и до признаване материалността на излъчванията му, както и до фотографирането им на силно чувствителни плаки. След това и мисълта ще бъде преобразувана на екран. 

В училищата на бъдещето ще се учат да мислят отчетливо и ясно, проверявайки качеството на мислените форми още в час, пред очите на всички. Много чудеса подготвя науката на човека. Само, че тези чудеса ще бъдат свалени от Трансцеденталния, т.е. Отвъдния свят, на Земята, ще бъдат облечени в достъпни за зрението форми и ограничени в рамките на естествените закони на проява на различните видове, включително и най-тънката материя. Ще бъде доказана научно и продемонстрирана на апарати материалността на мисълта, както и на онези образи и форми, които тя може да приема. 

Ще може да бъде видяно сиянието, разпръсквано около главата от напрегнато работещия мозък. Ще бъде доказано излъчването на особени електромагнитни вълни от мозъка, които, както и радио вилните, могат да се предават на разстояние и да се улавят не само от други хора, но и от особено чувствителни апарати. Доказала реалното съществуване на мисълта, науката ще продължи и по-нататък, доказвайки наличието и съществуването на астралното тяло, както и възможността за пребиваване на човешкото съзнание в него след изоставяне на физическото тяло, било приживе, било след така наречената смърт. 

Границата между видимия и невидимия свят, която вече частично е прекрачена от науката, ще бъде изтрита изцяло. Ще стане обединение на двата свята. Явленията от духовен порядък, които са също толкова материални, както и физическите, но от по-високо ниво, ще влязат в орбитата на материалния свят и ще загубят своята не материалност и загадъчност. Сегашният и отвъдният живот ще се слеят и наистина ще бъде победена смъртта. Тази важна задача трябва да бъде изпълнена от науката, защото религията не е успяла да се справи с тези въпроси. Разказват за чудеса, но чудеса няма. Няма нищо от съществуващата реалност, което да излиза извън рамките на природните закони и да не се подчинява на тях. Но ще бъде невежество ако се смята, че необятността на Вселената и безкрайността на материята могат да се поберат в рамките на човешкото разбиране от днешно време. 

Безпределността е във всичко, включително и в нашето разбиране за строежа на Космоса и за неограничеността на голямото неизвестно — материята, от която той е съставен и чиито свойства и видове само частично са открити от съвременната наука. Мисълта е материална, виденията са материални, Тънкия свят е материален. Материални са и Висшите светове, включително и Огненият свят. Недопустимо е повече невидимата за окото реалност да се отнася към областта на свръх естественото и отвъдното. Има изучено и постигнато от човека, и още неизучено и непостигнато от него. И недостижимото днес ще бъде достижимо утре, когато съзнанието ще бъде достатъчно разширено и готово. Завесата на космическите тайни ще се вдигне за човека. Тя ще бъде повдигната от науката.

Следите на изминалите животи са отпечатани в Чашата. Животът е непрекъснат и спомени от него са съхраняват в Чашата, макар че съзнанието (обикновеното съзнание) на човека не може да възстанови миналото в пълния му обем и без прекъсване. В края на краищата същността на познанието се свежда до познанието на самия себе си, тъй като в човека се съдържа всичко и всичко, което той познава в момента на познанието, става част от самия него. Човекът може да каже :Светът — това съм аз. 

Но най — чудното в него е тази най-сложна и прецизна апаратура, от която е изграден неговият микрокосмос. Малцина се замислят за произхода на творческите образи на мисълта и за това как, от какво и в какво се зараждат образите на мисълта. Ако всичко е материя в различна степен на тънкост, това означава, че и мисълта е материална, както, между другото, са материални и всички останали, включително и най-висшите прояви на живота. Материално означава съществуващо, т.е. притежаващо битие. Хората трябва добре да се замислят и да разберат, че това, което не е облечено макар и в най-тънкия вид материя, не съществува за съзнанието и не притежава проявено битие. 

Светът на Светлината и Огненият свят са най-висшето, което е достъпно за познанието на човека. 

Много стъпала трябва да се изкачат, за да се достигне до тази сфера. Трудността е в това, че пребиваването там или допирът до нея изисква да бъде оформено до известна степен огненото тяло на човека. А това е възможно едва след пробуждането и разгарянето на центровете чрез придобиване на определени качества на духа, които са форми на проява на огнеността на духа и са носители на тази огненост. В своята същност светът е огнен. Човекът също е огнено същество и всички процеси в него също са от огнен характер. Даже обикновените вкоренени привички не са нищо друго, освен кристализирани отлагания на огъня. Още повече това трябва да важи за качествата на духа, но за разлика от непотребните и спъващи издигането на духа привички на ежедневието, огнеността на утвърдените качества на духа се характеризира с устойчивост и постоянство. 

Затова придобиването и утвърждаването на такива огнени качества, като любов, преданост, твърдост, мъжество, устременост, безстрашие и други от този род, ще бъде като изграждането на огнена стълба за духа, издигаща го нагоре, към осъзнаването и възприемането на Огнения свят. Затова утвърждаването на качествата ще бъде утвърждаване стъпалата на огнената стълба на духа, водеща до Огнения свят. Всяко усилие в това направление ще бъде крачка, приближаваща към огнената цел. 

Огнените чувства ясновидство, ясночуване, ясноразбиране се основават на отварящите се огнени центрове и се отличават от астралните чувства на медиума с това, че волята на човека управлява собствените огньове, докато медиумът представлява безволна жертва и проводник на енергиите на низшите слоеве, които той не умее да управлява, тъй като е лишен от тези качества на духа, които са показател за една или друга степен на овладяване на вътрешните огньове. Когато се говори за качества на духа се има в предвид именно овладяването на собствените огньове. Утвърждаването на качествата на духа и овладяването на техния пламък са понятия, които са неотделими едно от друго. Особено убедителен пример за това представлява овладяването на качеството самообладание, когато астралът е обуздан и всички негови прояви се намират под контрол. 

Аурата на човека и нейните излъчвания са също явления от огнен порядък. Аурата пламти от взривовете на бурните вихри на астрала. Да се научиш да ги управляваш, означава да се овладеят низшите огньове в себе си. Речта също е огнен процес. Всяка дума е огън. Фотографирането на тънките енергии ще покаже, че всяка дума се съпровожда от огнено избухване, пробягващо по нервната система и предизвикващо огнена реакция или въздействие преди всичко върху собствената аура на говорещия. Да се обуздае словоизлиянието и да се утвърди контрол над всяка произнесена дума, ще бъде победа и овладяване на огнената стихия в себе си. 

Откъде е разцветът на науката и техниката, на изкуствата и на мисълта ? Нима може да се почерпи нещо от нищо ? Всички черпят от пространството. Творческият процес на съзидание и откритие се осъществява с посредничеството на пространството а идеите произлизат от сферите на творческите прообрази на Световната съкровищница на планетата. Нима атомът е измислен от човека? Нима атомната енергия е плод на неговите ръце? Нима съкровищата на Космоса и богатството от пространствени идеи и мисли са създадени от човека, почерпил своите находки от този непресъхващ извор? Да! 

Човекът е роден творец, но в него няма нищо свое, а всичко взема от това, което му е приготвено от началото на времето. Това трябва да се разбере и да се знае, за да не се превъзнася човек в своето самомнение. Човекът е част от света, висше създание на Космоса. Той не е създал сам себе си, но е израствал и се е развивал в съгласие с космичните Закони, които не са били създадени от него. Той разкрива тези Закони, но не той ги установява. Той живее в рамките на тези Закони и, познавайки ги и възползвайки се от тях, твори. Продуктът на неговото творчество е резултат от сътрудничеството му със Законите на заобикалящия го свят. Човекът е сътрудник и сътворец. 

Материята в различните си състояния е разлята в безпределността на Космоса и сферите на нейното разпространение, както и градациите по тънкост, не могат да бъдат обхванати от съзнанието на човека. Много тайни все още крие пространството за човека. Много тайни съдържа в себе си това, което хората наричат материя. Всички чудеса са в нея, тъй като извън нея няма нищо достъпно за духа и материята е в основата на всичко: и в това, което е горе, и в това, което е долу. И в мислите, и в чувствата е отново тя — материята на мислите, материята на чувствата, материята на висшите емоции и материята на нисшите страсти. От материята няма къде да се избяга. Затова Ние сме материалисти в най — широкото и неограничено разбиране на тази дума. 

Не ограничавайте с нищо материята и нейните прояви. Всичко, което възприема съзнанието и всичко, което е достъпно за постигане, е материално. Това, което е нематериално, не съществува нито за човешкото съзнание, нито в пространството; нито в съзнанието, нито извън него. Противопоставянето на духа и материята е нелепо, защото и духът на човека е материален. Само че категорията на тази материя или формата й на проявяване е различна от обикновената форма. Но различието не е по същество, а е по форма. Духът не може да бъде противопоставен на материята така, както се противопоставят северният и южният полюс на Земята, или полюсите на магнита, или полюсите на електричеството. 

Светът е материален. Духът е материален. Нематериално е само нищото, т.е. това, което не съществува в природата. За своето проявяване, на какъвто и план да се осъществява това, духът се нуждае от съответна по степен на тънкост материя. И най-висшите прояви на духа са материални. И най-високите Духове, дори и на будхически план, са облечени в материя, макар и от най-тънък порядък. На духовен план за всички видове материя има специални наименования, които сега не могат да бъдат обсъждани. Само в такова разбиране може да се приеме разделянето на дух и материя. Твърде много изопачения са се натрупали от неправилните представи както за духа, така и за материята; както за духовния, така и за материалния свят, ако приемем условно това разделение. 

Духът и материята са двата полюса на едно и също нещо, неотделими един от друг, като двата края на една пръчка. От единия до другия полюс е прекарана съединителна линия, съставена от различните градации на материята — от най-плътните до най-тънките, невидими за земното око и неизвестни още на науката. Всички видими и Невидими светове се намират в пределите на тези два полюса и да се говори за нематериални явления е също толкова нелепо, както и да се говори за нищото. 

Така че, чудеса няма и никога не е имало; смърт няма и никога не е имало — има само смяна на формите, обличащи зърното на съзнанието; и няма нищо, което да не е облечено от материя в една или друга степен на плътност или разреденост. Телата на Планетните духове, даже и Най-височайшите, също са облечени в материя от светлина. Трябва да се каже на материалистите от миналите времена, че представата за богатството и разнообразието на материята в тяхното бедно въображение е дотолкова далеч от действителността, колкото Вечността превъзхожда краткостта на настоящия момент.

Четирите състояние на материята: твърдо, течно, газообразно и лъчисто — се повтарят на всички планове на битието. Те, всъщност, са общо седем, но трите най-висши са дотолкова отдалечени от нашето разбиране, че за тях не се налага да се говори сега. Четирите стихии: земя, вода, въздух и огън — са форми на изразяване на живота на материята. Те се повтарят и на по — високите от земните планове, но видоизменени в съответствие с особеностите на плана. 

Така например в Тънкия свят могат да се видят и планини, и равнини, и морета, може да се усети и стихията на въздуха, но всичко това е в преобразено състояние. На всеки план, трансформирайки се и изтънявайки, материята преминава съответстващи на плана изменения, придобивайки все по-голяма светимост и подвижност. Разбира, се става дума за положителния полюс на битието, защото и бездната, т.е. отрицателния полюс, също има свои закони. Но те не ни интересуват. На земен план човек преобразява света с ръцете си и с механична сила. На висшите планове машини няма. Ръчният труд не е необходим. Но труд има и там. Също и творчество. Има и строителство, и преобразяване на живота. Но там всичко се върши и движи от мисълта. 

Чрез мисълта се създават формите и условията, в които човек живее. Тук има градове, жилища и други материални условия, плюс психическото състояние и вътрешния живот на човека. Същото е и там, т.е.външното обкръжение на тънкото тяло, плюс неговият вътрешен живот. Разликата е в това,че вътрешното състояние, по закона на магнетизма, обуславя и външното обкръжение Законът за съзвучието и съответствието е в постоянно действие. Той действа и тук, но без изразената подвижност на Тънкия свят. Сънищата на пияницата и престъпника са различни от сънищата на подвижника или героя. В сънищата се изразява и отразява тънкото състояние на съзнанието. Сънищата на отворения за знанието са пронизани от Светлина. Човекът е магнитен център, привличащ на всички планове към себе си условия по съответствие. Дори кармата е съзвучна с условията и стремежите на духа. 

Човек може да бъде много силен телом, но слаб духом. Може да бъде силен духом, но слаб телом. Може да бъде силен и духом, и телом, или слаб и с едното, и с другото. Слабостта или силата на тялото е временна, но слабостта или силата на духа преминават, отслабвайки или усилвайки се, от живот в живот. При овладяването им немощите на тялото се подчиняват на волята и нямат възможност да господстват над живота на духа. Целта на еволюцията е да създаде съвършено физическо тяло, като обвивка на духа и да достигне възможната степен на съвършенство на духа. 

Еволюцията на физическата обвивка се състои в нейното разреждане и изтъняване. Паралелно с еволюцията на планетата и изтъняването на нейната материя, ще изтънява и плътното тяло на човека. Астралът с висока плътност ще бъде новата обвивка на духа, на мястото на физическото тяло. В седмата раса на седмия кръг човешките тела и тялото на Планетата ще достигнат степента на тънкост или разреденост на Невидимия свят. Съществуват много населени светове, невидими за физическото око, с различна степен на разреденост и там, където за окото е празно пространство, там кипи съответният живот, недостъпен за наблюдение с обикновените чувства. 

Много обиталища има в Космоса за човека. Видимият свят е само една безкрайно малка част от Невидимите светове. Видимата Вселена е само един разрез в една плоскост на безкрайните светове на другите измерения. Да, материята е вечна; да, количеството й е неизменно; да, една форма на енергия преминава в друга, но трансформацията на един вид материя в друг по скалата на огненост, в насока към Материя Матрикс, почти безпределно разширява нейните градации, а също и възможности. Областта на материята се смята за сравнително изучена от науката, но това е най-дълбоко заблуждение. 

Тайната на материята е толкова дълбока и огромна, както и тайната на човека, и тя се разкрива и разгръща крачка по крачка, стъпало по стъпало пред познаващият я дух, по безкрайният път към безпределното. Духът и материята са само двата полюса на едно и също Нещо: познаваемото и Познаващият, творимото и Творецът, изменящото се и Свидетелят на тези изменения, като едното без другото не може да се прояви. Духът без материя, макар и най-тънката, е нищо. И понеже духът е Огън, материята без Огън, без своята огнена същност, също е нищо. 

Говорейки по същество, целият земен живот не е нищо друго, освен подготовка за Надземното съществуване. Когато това не се разбира, земното съществуване губи своя смисъл и животът става лишен от цел и значение. Едва ли човек живее на Земята само за това да изчезне безследно и да прекъсне веригата от причини и следствия, все едно че нищо не е се случило и то в света, където нищо не свършва, а всичко продължава в бъдещето. Трудно е да си представим нещо по-нелепо от това положение. Основната аксиома на материалистическата идеология гласи, че нищо в природата не се губи и не се създава отново, а само преминава от едно състояние в друго. Но тази аксиома се приема от материалистите само когато става дума за явления от материален порядък. 

Върху явленията от духовен порядък, необяснимо защо, тя не се разпростира. Едва когато науката докаже, че дори и мисълта е материална, и че извън материята, във всичките й видове и степени на тънкост, нищо не съществува, тази аксиома ще бъде приложена към всички явления в живота. Днес науката е прекрачила далеч извън пределите на видимия свят и младенческия материализъм вече е признак за невежество. Електрони, неутрони, протони, фотони и т.н. вече не са предел, а само нови стъпки в разбирането на материята, след които следват други, още по-тънки и още по — малко достъпни за съвременната апаратура. Да се достигне пределът на състоянията на различните видове материя в Безпределността не е толкова просто, както изглежда това на ума на закостенелия материалист.

Измененията, ставащи във всичко, което заобикаля човека, тоест движението, не са нищо друго освен аспект на вечността, на вечното движение във всичко. Пустота няма, както няма и неподвижност или покой. Самата същност или природа на материята се състои в постоянно движение на частиците, които я съставляват. Без това движение материята не може да съществува и да се проявява. Всичко проявено е облечено в материя с един или друг състав и тънкост, или плътност и извън материята няма и не могат да съществуват никакви прояви. Обикновено делят явленията на материални и духовни, без да имат предвид, че и най-тънките и възвишени прояви, видими само за най-издигнатото духовно зрение, по своята същност са материални, макар и тази материалност да е дотолкова тънка, че да превъзхожда и най-високите вибрации на материята от всички нейни видове, известни на съвременната наука. 

Например телата на Планетарните духове се състоят от най-тънка светлоносна материя, невидима за земното око. Дори мисълта дължи формата си на невидима материя. Дори светът извън формите е наситен с вибрациите на Материя матрикс. За да се облече във форма дори и най-високата идея е необходимо нещо, съставляващо съдържанието на тази форма, т.е. това, от което тя е изградена или, с други думи, необходима е материя. Невидимо не означава не съществуващо. И най-прецизните съвременни апарати не улавят много от материалните явления. 

Младенческият материализъм е ограничавал материята до тези нейни форми и видове, които са били известни на науката тогава, но днес е необходимо чисто научно да се допусне, че материята е безпределна във възможностите на свoите прояви и не е възможно повече да бъде ограничавана в пределите на откритите и неоткритите елементи от таблицата на Менделеев. При това трябва да се има предвид, че движението, т.е. енергията, не може да бъде отделено от материята, както са правели това по-рано, защото движението е свойство или самата същност на материята. Тайната на материята е една от най-съкровените и дълбоки тайни, чието разрешение е все още твърде далече за науката. 

Тайната на човешкия дух и тайната на материята са свързани една с друга и се издигат към сияйните висини на неописуемата Светлина. Допускайки спираловидното разширение на Менделеевата таблица на по-високи плоскости може да се допусне, че тези същите елементи, повтаряйки се периодично по редове, могат да съществуват, видоизменяйки се спирално, на съвършено недопустими за съвременната наука, с нейните несъвършени апарати, прибори, инструменти и методи на изследване, плоскости. Само по себе си едно такова допускане вече ще бъде крачка към постигане тайната на материята.

Сине Мой, всички живеят заслепени от Майя. Но само чрез Майя може да се достигне до разбиране на действителността. Когато Указвам да се приучвате сред преходното да намирате елементите на Вечността или на непреходното, искам да ви втълпя как да можете през миражите на Майя да различавате проблясъците на Действителността. Във висше разбиране временното е разрез на вечното и на всяко явление може да се намери неговото истинско място в общата схема на нещата. И тогава Майя ще покаже своята друга страна, другия си аспект, който ще помогне да се изясни същността на Действителността. 

Човекът, в неговото обичайно възприемане от страна на другите хора, не представлява Действителност. Но взет в своята седмична същност,с всичките му обвивки — видими и невидими за окото, той вече представлява реалност. Същата мярка може да се приложи и към всички явления от живота. Дори и полското цвете е седмично. Обикновените житейски представи за нещата са непълни, несъвършени и едностранчиви. Науката се опитва да навлезе по-дълбоко в разбирането за същността на материята, но е още далеч от признанието на нейното висше достижение — духът, който е светлина и огън. Но и природата на огъня не се възприема в цялата му дълбочина и всеобхватност Най-правилно ще бъде всички предмети от материалния свят да се разглеждат като форми на кристализиран огън. Мисълта също е огън, а всичко създадено от ръцете на човека е само веществено оформяне на мислите, т.е. на огъня или на неговото въплъщение в плътни форми. Застиналата лава може да послужи като много добра илюстрация на тази идея. 

По този начин, съзирайки във всяко явление неговата първопричина — огъня, се приближаваме към разбирането на Действителността. Най-малките частици материя са светещи, което показва нагледно физическата връзка на света с огъня. В началото е била Светлината, т.е. първичната светеща материя. Материя Луцида и Материя Матрикс са само аспекти на единното вещество във високите степени на формите на материята. Трудно е да си представи човек и да разбере, че колкото и дълбоко да навлиза науката в строежа на материята, тя никога няма да достигне до Първоизточника, до първичните форми на светло-материята, защото най-високите й върхове са извън пределите на човешкото разбиране. Тези форми на материята биха могли да се нарекат светлина, но названието само по себе си нищо не дава. 

Живеем в свят на дълбоки тайни и познаването на външните форми на някои от тях не означава пълното им разкриване. Така например, електричеството и магнетизмът са известни отдавна на науката, изучени са някои закони на тяхната проява и е осъществено приложението на тези закони в практиката, но същността им си остава все още неизвестна. Най-дълбоката тайна, обаче, е човекът. Смята се, че анатомията на човешкото тяло е изучена достатъчно добре. Но, за съжаление, това изучаване е прекалено повърхностно и предназначението на някои жлези остава загадка. Само в пълнотата на всичките седем принципа може да започне действителното изучаване на човешкия микрокосмос, но и това при условие, че ако в основата на изучаването е поставен огънят. Само Съкровеното знание може да доведе човек до, макар и частично, но все пак действително разбиране на тайната за самия него и тайните на заобикалящия го свят.

Как да се примири несъвършенството на настоящето с величието и великолепието на бъдещето? Само с напрягане на устрема и със старанието съзнанието да се вживее в това бъдеще. Въображението се нарича творческо затова, че притежава способност и власт да претворява творческата мечта в живота и в този процес сякаш прехвърля мост от настоящето в бъдещето. Само бедното и невъзпитано въображение шепти за невъзможност, докато развитото казва: всичко е възможно. Разбира се, всички възможности са в предела на законите на материята. Но какво е това материя? Да се ограничи материята в пределите на известната на науката Таблица на Менделеев, макар и разширена и допълнена, означава да се признае, че материята, с всичките и видове и свойства, е изучена вече от науката. Но това е невъзможно. 

Човечеството и днес е толкова далече от изучаването на всичките й видове и свойства, както и в самото начало на нейното изучаване, защото безпределността е във всичко, включително и в проявите и комбинациите на всички известни и още неоткрити от науката видове материя. Трябва, обаче, да се разбере, че там, където започва истинското разбиране на материализма, отрицанието и съмнението са недопустими. Всичко съществуващо е материално. И светлината, и звукът, и миризмите. Материална е и мисълта, материална е и тази субстанция, от която поетът твори своите образи. Всичко материално може да бъде видяно, чуто или зафиксирано било с външните чувства, било с апарати или с тънките чувства на човека. 

Невидимостта съвсем не означава, че явлението не съществува. Линиите на магнитните течения са невидими, но обикновения компас ги открива. Така и много от това, което е невидимо и ограничено днес, ще бъде потвърдено или с помощта на нова апаратура, или посредством развиващите се нови чувства на човека. Няма свят или светове, които да са нематериални. И астралното, и тънкото, и огненото тяло са материални. Материални са и Материя Луцида, Материя Матрикс и всички видове Фохат. Най-височайшият Планетен Дух е материален, каквито и височайши форми на материя да го обличат. Такова нещо, което да не е облечено в материя, не съществува. 

Материален е дори и Хаосът, макар че той е дотолкова далеч от проявения живот, че е неосъзнаваем за човека. Време е да се разбере, че материята, енергията, разумът и животът са разновидности на свойствата на все същата материя. Но свойствата на материята не могат да бъдат ограничени нито до изброените, нито до всички изучени от науката въобще свойства, защото те са неограничени. Например „свойството“ еволюция или стремежът на материята и нейните форми към еволюционно развитие, дори и не се включват в числото на свойствата на материята, макар че тенденцията към еволюция на проявените в Космоса светове е факт очевиден сам по себе си. Или разумът, скрит в строежа на всеки атом, или подчиняване устройството на материята на законите на числата, пропорцията и хармонията. 

За едни тънкото тяло е фантом, привидение, продукт на разтроено въображение, за други — явление от чисто материален порядък, но зад пределите на общоприетите от съвременната наука факти. Самият факт на съществуването на тънкото тяло, обаче, си остава такъв, напълно независимо от това признава ли го науката на двадесетия век или не го признава. Отричането или потвърждаването от науката все още не е доказателство за това, че тайните на материята са постигнати от нея изцяло. Да си припомним с какъв отпор от страна на науката е било посрещнато отначало твърдението, че Земята е кръгла или пък за въртенето й около Слънцето. Затова мъдростта твърди, че отричането трябва да бъде изоставено, а да се пристъпи към изучаване на явленията и фактите непреднамерено. Това и ще бъде действително научен подход.

Тайната на материята е неизмерима. В стоежа на физическите обвивки, дори на насекомите, са съединени съвършено познаване на законите на механиката, химията и математиката. Но не умът на насекомите изпълнява тази задача, а разумът на природата. Най-фина апаратура и различни видове локатори има и в пеперудите, и в комарите, и в множеството насекоми, до най-малките мушици. Разумът и материята сякаш са се съединили в едно. Той се проявява и в строежа на кристалите, и в най-сложните органически съединения. Този разум превъзхожда по дълбочина знанието на човека, царят на природата, чието съзнание не взема участие в изграждането на неговия физически проводник. Той е бил построен без помощта на своя притежател. Значи, разумът е атрибут на материята. Също и законността или подчинението на Космическите закони. 

Огнеността или огнената основа също е атрибут на материята и колкото по-висока и по-тънка е дадена разновидност, толкова по-светлоносна и с по-отчетлива разумност е тази материя. Разбира се, в скалата е трудно да бъде видян този разум, но материята на цветните звезди и другите светлоносни образувания, видими от развитото зрение, вече се провяват в съзвучие с тънкото съзнание на човека и изразяват тази разумност в достъпни за разбирането на човека форми. Разумът и светещата материя на определено равнище като че стават неотделими. Тази разумност е извън пределите на човешкия ум. Тя е безлична и е съществувала още преди човекът да е достигнал върховете на съвременната наука. Тя е съществувала винаги, давайки импулс на еволюционното движение на всички материални форми и всички видове материя. 

Всички пространствени енергии и сили притежават, подобно на материята, същата тази разумност, като материята и енергията са неотделими. Степените на тази проявена в различни форми и видове разумност са нееднакви, така че те биха могли да бъдат наречени Йерархични Разумности. Тяхната същност е толкова далеч от обикновеното човешко разбиране на понятието разумност, че е невъзможно да се направи паралел между човешкото съзнание и космопространственото съзнание на тези Разумности. 

ланетните Духове използват космическите енергии в пълно съзвучие с тези Разумности, един вид обединявайки се с тях и действайки чрез тях, изразявайки по този начин Законите и еволюционната воля на Висшия Разум на Вселената. Те претворяват Висшата Воля, проявяваща се в могъщия, непреодолим импулс на всичко съществуващо към Еволюция. Изразявайки се с езика на древните Писания, това означава „Да се осъществява Волята на Изпращащия“ или да се изпълнява повелята на Космичната Воля, тоест да се действа в пълно съзвучие с Повика на Еволюцията и да се върви в първите редици на еволюционния поток на живота.

Свойството проницаемост на материите се основава на това, че по-тънкия вид материя прониква през по-плътния вид. Електричеството свободно протича през проводниците, но не протича през не проводниците. За огненото тяло няма непроницаеми слоеве на материята. За менталното проницаемостта е по-малка. За астралното препятствията вече са далеч повече, а най — много от всички са за плътното тяло. Наред с всички останали тела и менталното тяло, и огненото са материални. 

Способността на обвивките да проникват през плътния вид материя зависи от наситеността им с огън и от степента на тяхното очистване, тоест от качеството на огньовете на духа. Очистването не е клерикално понятие, а практическо и жизнено, тъй като способността за проникване на материята и нейните различни слоеве зависи от степента на чистота и силата на огньовете на човешкия микрокосмос и тяхното напрежение. Призивите към църковни добродетели са лишени от основание и логика и затова не убеждават вече никого и никого не привличат, но качествата на духа и очистеният или светлият Агни са абсолютно необходими за свободното и съзнателно проявяване на духа в очистените от него проводници на съответните планове на пространството. 

Възможностите на материята са неизчерпаеми. Нейните свойства не могат да бъдат ограничени в рамките на разбирането ни за тях днес. Всяко отричане без научна проверка е неубедително. Всички суеверия са ненаучни. Трябва просто да се знае, без отричане. Да се предполага, че материята и нейните свойства са изучени до край, е нелепо. Най-общо трябва да приемем, че възможностите за познаване на материята са безпределни, както и нейните свойства и особености. Не е възможно тя да се ограничи в Скалата на елементите в този й вид, в който е известна сега. Изучаването на органичната материя е все още едва в зародиш. Тайната на белтъка не е открита. Тайната на семето — също. Процесът на зараждане на живите същества си остава загадка. Към същността на мисълта току що подхождат. А нали и тя е материална. Материален е и духът, както и всичките му обвивки. 

Извън материята не съществува и не може да съществува нищо. Материята и енергията са две страни на една и съща монета. Възможността да се вижда, усеща и опознава (постига) не трябва да бъде ограничена от петте чувства, защото дори възприятието на мисълта е извън техните предели. Светещата Материя Луцида, както и Материя Матрикс ще бъдат обект на изучаване от науката на бъдещето. Това време не е далеч. Признаването на всичките три свята — един видим — физическия и два невидими, но материални, ще легне в основата на тази наука. И повече няма да може да се отрича, тъй като това ще бъде ненаучно и признак на невежество. Светът стремително се приближава към утвърждаването на новата наука. Това ще бъде наука на просветения материализъм, различаваща се рязко от проявите на младенческия материализъм.

Материята е вещество, в което са скрити безкрайни възможности за нови открития. В нея са включени всички явления на видимия и невидимия светове. Младенческият материализъм почукваше с ръка по масата и казваше: „Това, което пипам с ръка и което виждам с очите си, то само съществува и има битие“. Но сега науката е прекрачила далеч зад пределите на това положение, откривайки с помощта на различни апарати такива неща, за които не е се и присънвало на предишните материалисти. Тя ще открие и това, което не се присънва и на съвременните. Трябва само да се разбере, че всички, дори и най-висшите духовни явления, са материални. Материална е и мисълта. Ще дойде време, когато мисълта ще бъде отпечатвана на особено чувствителни плаки. Този и онзи свят ще се слеят в едно и ще се заличи границата между видимия и невидимия светове. 

Всъщност „невидим“ съвсем не означава нематериален, а просто невидим за физическото око, но видим с помощта на различни апарати, както са видими Х-лъчите. Ще могат да се проявяват снимки на аурата, на астралното тяло и на астралния свят. Просто ще се разширят границите на материалния свят и ще продължат постоянно да се разширяват. Самото понятие „идеализъм“ е нелепост. Не могат да се противопоставят видимия и невидимия светове, отнасяйки последния в областта на идеалистичните, т.е. несъществуващи в действителността, представи. Тогава повече няма да има за какво да се спори, тъй като единният свят на проявената материя вече няма да бъде разделян на две области: на естествени и свръхестествени явления (тъй като всичко е естествено), но може да бъде разделен на област, изучена от човека и на такава, подлежаща на изучаване и изучавана. 

Открита и изучена е само малка част от това, което предстои са бъде изучено. И няма нищо скрито, нищо недостъпно, трябва само да се премахне преднамереността и да се забрави отричането. Много неща ще се наложи да бъдат признати от науката под натиска на фактите. Отначало ще признаят мисълта, след това нейното предаване, след това въздействието на мисълта на близки и далечни разстояния, нейното пространствено съществуване и неунищожимост. Много ще се наложи да се признава. Животът ще наложи да се признае действителността и безпределността на възможностите на човешкия дух.

Материалните явления и материята излизат далеч извън пределите на Менделеевата таблица на химическите елементи. Няма граници на проявите на тънкостта на материята и човечеството няма никога да стигне до нейните предели. Всички светове, от най-грубия до най-висшия, са материални, тъй като извън материята нищо не съществува. Младенческият материализъм се е основавал на свидетелствата на петте чувства, но оттогава чувствата са били допълнени с изобретяването на нови много чувствителни апарати и сферата на материята се е разширила многократно с откриването на нови елементи и нови енергии, много от които невидими за окото, но регистрирани с различни прибори. 

Квантовата теория и антисветовете приближават науката непосредствено към границите на Тънкия свят, който също е материален и може да бъде изучаван и изследван с помощта на научни методи. Не е задължително да се налага клерикална шапка на всички все още тайнствени, чудни и необясними явления. Чудеса няма. Всички явления са материални и всички са обясними при наличието на наличен подход към тях. Но за тази цел ще се наложи да се изоставят отрицанието и невежеството, а също и опасенията за непоклатимостта на основите на истинския материализъм. 

Тези основи са наистина непоклатими, защото ако нещо е нематериално, то не съществува и го няма. Но ако се твърди за нещо, макар най-чудно и необикновено, че съществува, значи то е материално и може да бъде изучавано и доказано. В много народни суеверия и вярвания могат да се открият корените и проблясъците на действителното, макар и забравено знание. Но подходът към изучаването на много явления трябва да бъде непредубеден. Истинската наука не се страхува от действителността и я изучава непреднамерено.

Грешката на материалистите в съвременната наука се заключва в това, че те не допускат съществуването на нови, най-тънки, неизвестни на тази наука форми на материя, от каквито се състоят образите на мисълта, или тънките тела, или праобразите на плътните форми на живот. Грешката пък на идеалистите е в това, че те допускат съществуването на нещо извън материята. За тях всички невидими за физическото око светове са нематериални. Но истината, както често се случва, се намира някъде по средата между тези две крайности. Отричаният от материалистите Тънък свят съществува действително, както и другите Висши светове и те са материални, обаче материята, от която са изградени, е по-изтънчена от материята, известна на съвременната наука. Но тази материя е достъпна за изучаване, може да бъде видима и се подчинява на точни и неизменни закони на материята. 

Твърдението на идеалистите за съществуването на нематериален свят е абсурдно, защото извън материята и нейните форми, дори най-тънките и извисени, нищо не може да съществува, тъй като такива форми в природата няма. И най-високите духовни явления са материални. Аурата на човека, както и тази на Планетните Духове, може да бъде зафиксирана от свръхчувствителни апарати, както аурата на обикновения човек може да бъде отпечатана на обикновена, малко по-чувствителна, лента. Не може да се фотографира това, което го няма. 

Следователно, несъмненото не може да бъде отричано. С младенческият материализъм е време да бъде приключено. Ако материализмът на отричаше съществуването на по-тънките и висши видове материя, това би укрепило неговите позиции, като същевременно би заложило материални основи под твърденията на идеалистите. Съществуващото не може да бъде отречено. И да се бориш против действителността на несъмненото, означава да проявяваш невежество.
"В подножието на Висшата мъдрост",
Маха Чохан