вторник, 25 ноември 2014 г.

Духовното наследство на Славяните и Ариите - 3 част

Духовното наследство на Славяните и Ариите - 3 част

Заледяването не е било забележителен клон в живота на Родовете на Расата Велика и Рода Небесен на Земята. Нашите Предци даже започнали да водят летоизчислението си от Великото Захлаждане.

Изминали няколко столетия, докато атмосферата на Земята се изчистила от пепелта и станала отново прозрачна. Това довело до затопляне и отстъпване на ледовете към полюсите. Под въздействието на природните условия Рода на Расата Велика и Потомците на Рода Небесен се разселили по цялото лице на Мидгард-Земята.
Част от Рода на Великата Раса преминала Химаватските планини (Хималайските планини) и се разселила на Индостанския полуостров до Централна Индия.

Мнозина от Рода на Великата Раса са се разпрострели по всички краища на Мидгард-Земята на юг и запад зад Рипейските планини и създали нови Градове и Храмове. Другите Родове на Великата раса и Рода Небесен са пасли несметни стада от животни в степите и преминавали от единия им край до другия.

В резултат от разселването на Евразийския континент на нашите Предци е била създадена огромна Славяно-Арийска Държава. Нейните основни съставни части били Велика Тартария (на изток от Уралските планини до Тихия океан) и Велика Расения (на запад от Уралските планини до Западния океан). На свой ред Велика Расения имала няколко части: Велика Скития (от Каспийско море до Дон), Венея или съвременна Европа (на запад от Дон до Атлантическия океан), Скандинавия  (на север от Балтийско море).


По този начин, първоначално Мидгард-Земята преди милиони години била заселена и обживяна от хора с бял цвят на кожата. 

След това, с позволението на Белите Хора, са се заселили други представители на земното човечество с жълт, червен и черен цвят на кожата, за които Белите Хора били Богове, защото именно Белите Хора са притежавали Мъдростта на Светлите Богове.

Всеки вид от хората е живеел на определената и подходяща за него територия. С течението на времето Духовната деградация на Бялото население на Земята все повече се разраствала. С нарастването на количеството хора, а също така природни и други причини са заставяли хората да се разселват, преместват по Земята.

В резултат на това са започнали войни между не-белите, а после между Белите и не-белите хора, което довело до неизбежното смесване на Родовете, племената и народите, и към появата на много страни с различни култури, в които живеели хора с различни черти на лицата и оттенък на кожата, говорещи на различни езици.

Всички Земи на Светлите Светове биват посещавани от Светлите Богове. И така хората от Древната Раса в различните Звездни Светове в нашата и други Галактики, и на различни Земи живеели съгласно с единните Заповеди, Древни Мъдрости и Родови Устои, които са им давали Светлите Богове и Предци. Още от зората на вековете Заповедите на Боговете и Мъдростта на Предците са се предавали от поколение на поколение, от Рода в Рода на Древната Раса.

На Мидгард-Земята също така нееднократно са пребивавали Светлите Богове от Световете на Прав и са общували с потомците на Рода на Расата Велика и Рода Небесен, предавайки им своята Мъдрост: Мъдростта на Познанията за Световете, Мъдростта на Света сияен, Мъдростта на Живота.

Например, изминали са 165 034 години от времето на пребиваването на Богинята Тара на  Мидгард-Земята. В чест на Богинята Полярната Звезда по-рано се е наричала Тара.
След Великият потоп Бог Тарх Перунович заедно със своите синове три години живял на Мидгард-Земята и бил наричан от хората на Великата Раса и потомци на рода Небесен Даждбог (даващ на Боговете) защото през това време е дал Девет Сантии (книги) от Славяно-Арийските Веди.

След посещението на Мидгард-Земята Бог Тарх Перунович, нашите Предци започнали да наричат себе си Даждбожи внуци.

40 009 хиляди години назад за трети път на Мидгард-Земята е долетял Бог Перун, Бога-Покровител на много Родове от Расата Велика, Бог-Гръмовержец, Управител на Небесното електричество, син на Бог Сварог и Лада-Богородица.

Бог Перун дал на народите на Великата Раса и Потомците на Рода Небесен своите Заповеди и предупредил за настъпването на тъмните времена - за Нощта на Сварог. Нашите Предци записали с х'Арийски Руни Свещената Мъдрост в Деветте Кръга на Перуновите Ведически Сантии" (в Девет Книги "Мъдростта на Бог Перун").


Понастоящем Сантиите Перунови Веди (Кръг първи) са преиздадени от Древноруската Църква на православните староверци-инглинги и са достъпни за широката читателска аудитория.


Записаните в Сантиите предсказания на Бог Перун се сбъднаха. През 1996 година по съвременното светско летоброене приключи нощта на Сварог и започна Развиделяването.


За Славяните и Ариите настъпва краят на епохата на мрака. А за тъмните сили, които понастоящем властват над земята, след 2012 година, според предсказанията на Бог Перун, ще настъпи Краят на Света.

И Бог Коляда е посещавал Земята, и е дарил много от Родовете, преселили се в Западните земи (във Венея - Европа) със системата за изчисление на сезонното време, за воденето на полския труд – Календар (от Коледа Дар), а също и своите Мъдри Веди и Заповеди.

Бог Коляда ги научил да разорават пригодните земи, да сеят жито, да жънат сламата, като заповядал на нашите Предци да поставят житен сноп в дома си и свято да Го почитат, като Отец свой. Със своя труд – отглеждане на жито и скотовъдство, Славяните си осигурявали добър поминък за щастлив живот на Мидгард-Земята.

Подробно прочетете на линка:
http://www.selenabg.com/index.php/2008-08-12-22-05-32/2013-11-03-13-10-00/1972-2014-05-07-15-33-15.html


Духовното наследство на Славяните и Ариите – 2 част

Духовното наследство на Славяните и Ариите – 2 част

И така, на нас ни стана известно, че 111 810 години назад е станал Великият потоп, и нашите Първопредци са се преселили от Свещената страна Да,Ария, намираща се на Северния полюс на Земята, в Евразия. С окончателното преселение на Родовете на Белите хора на Евразийския континент започнал втория период от живота на Мидгард-Земята.

След напускането на Да,Ария, Родовете на Великата Раса и потомците на Рода Небесен отначало тръгнали на юг от Рипейските (Уралските) планини, където и са се разселили. След това основната част от Родовете на нашите Велики Предци са заселили остров Буян и Източно море, населвайки брега на река Иртиш (Ирий Тишайший). След пълното затопляне Да,Ария, Западното и Източното море отстъпили и рода на Великата Раса и Рода Небесен заселили земите, които в миналото са били дъно на Източното море.
Заради небесната чистота на водата в Тишайския Ирийски благодатен край, заселилите се мъдри Аси я нарекли Беловодие. Образът на х'Арийската Руна "Ирий" е бял и олицетворява Небесната чистота на водата. Река Ирий се възприема в преданията на нашите Предци като земно отражение на Небесния Ирий (Млечния път) и се почита като Свещената река на Рода на Великата Раса. Оттук идва и сакралното название Беловодие - Свещената Земя на Рода на Великата Раса и Рода Небесен. "Страна на Светлите Духове", "Страна на Живия Огън", "Страна на Живите Богове", "Земята на Святата Раса" - това са различните сакрални названия на тази обитаема територия.

Абревиатурата РАСА разкрива следното: "Родовете на Асите от Страната на Асите". Затова съществува и още едно название на територията от Рипейсикте планини до морето х'Арийско (о.Байкал) - Асия (Азия) или страната на Асите.

Свещените Земи са имали и друго разпространено название - Петоречие. Въз основата на древната Руническа Летопис на Древноруската църква на Православните Староверци-Инглии може да се стигне до следния извод: Петоречие и Боловодие са синоними оказващи една и съща територия.

Петоречие - земя, измивана от пет реки: Ирий, Об, Енисей, Ангара и Лена. Всички реки на Беловодие носят своите води на север, по направлението към древата Прародина на Великата Раса - Да,Ария. По-късно Родовете на Великата раса са се разселили по реките Ишим и Тобол, и Петоречието започнало да се нарича Седемречие.

Като развитие на земята в източните Рипейски гори всяка земна част е получавала съотвестващо име. На север, в долното течение на Об, между Об и Уралските планини се намира Сибир. В Южен Сибир по бреговете на Иртиш се разполагат собственостите на Беловодието.

В Източен Сибир от другата страна на Об се намира Лукоморие. Южно Лукоморие се разполага Югория, който достига до Ирийските планини (Монголски Алтай). Лукоморие, Сибир, Беловодие и Югория се намират под покровителството на Богинята Тара. На изток от х'Арийско море (о.Байкал) се намират земите под покровителството на Бог Тарх.

По този начин, Даджбог Тарх Перунович и Богиня Тара Перунова охраняват безкрайните земи на изток - от Уралския хребет до Тихия океан, на които е било дадено още едно наименование - Велика Тартария - земята на Тарх и Тара.

Расичите - да'Арийци, х'Арийци, Расени и Святоруси - живеели съвместно на една територия. Те живеели в мир, облагородявали земята, насаждали градини и гори, съзиждали съвместно Величествени Капища (Храмове) и Градове.

Родовете на Великата раса и Потомци на Рода Небесен са си помагали един на друг по братски. Именно от тук идва и понятието "Бялото Братство", за всички творчески актове Съвестта и чистите помисли били мерило за всеки.

Това Братство притежавало не само чисти помисли, но и бяла кожа, която потвърждава единството на формите и съдържанието на Бялото Братство. Съзидателната дейност на Расичите позволила усвояването на Земята Святата Раса.

Възниква въпрос. Ако Земята са започнали първи да я усвояват Белите хора на РАСА, то откъде тогава са се взели хора с други цветове на кожата?
Наследството на нашите Предци говори за това, че и останалото Земно Човечество, така както и Белите хора, има своя космически произход.

По време на живота в Да,Ария Расичите са разрешавали да се заселват на Мидгард-Земята представители на хора с друг цвят на кожата. Те са идвали на Мидгард-Земята по различно време и от различни Чертози (Звездни Системи). Въпреки, че те са имали различен цвят на кожата са принадлежали към един генотип хора.

Съюзници на Бялата Раса в битките със Силите на Тъмнината били хората с жълт цвят на кожата от Чертога на Великия Дракон. Расичите им разрешили да се заселят на територията на Евразийския континент, намиращ се на изгрев Ярило-Слънце.

Другият съюзник, хората с червения цвят на кожата от Чертога на Огнения Змей, определили място на зЗмята, лежащо на залез Ярило-Слънце. Част от червенокожите хора се настанили на голям остров в Западен (Атлантически) океан.

Расичите са спасили в древните времена хората с черен цвят на кожата, загинали на различни Земи (планети) Чертози на Мрачната Пустош, разрушени от Тъмните Сили. Нашите Предци са ги преселили в африканския континент на Мидгард-Земята.

Във връзка с това, че чернокожите хора са преживели на предишни Земи, които са имали по три луни, за по-добра аклиматизация на чернокожите жители е била преместена 142 995 години време назад на Мидгард-Земята, от разрушената Земя-Дея една от нейните бивши Луни - Фатта.

Луна Фатта била привлечена между пътищата на Леля и Месяц с период на въртене около Земята за 13 дни. От този момент Мидгард-Земята станала с три Луни.

С течение на времето владенията на Великата Страна на Черните Хора започнали да обхващат не само Африканския континент, но и Индостан, на който намерили място за живот негроидните племена на дравидите и нагите.

Има сведения, че на материка Рантха, намиращ се на остров Шри-Ланка (Цейлон) са живяли зеленокожите хора-амфибии, способни да живеят във вода.


Те дълго време са провеждали генетични аксперименти чрез кръстосване на хора и животни, опитвайки се да създадат нов човек и да увеличат своя живот. В резултат в онези дни на Земята са съществували звероподобни видове хора или "бестии".Последни на Мидгард-Земята, преди около 6 хиляди години на тълпи под ръководстовто на Рава(и)на дошли от Галактическия Изток, от Земята Едем и Нод, "сивите" същества, които заели без разрешението на Белите хора свободните земи на остров Шри-ланка. Бог Перун ги нарекъл Чуждоземци, тъй като те се явяват като представители на Пъкления (Тъмния) свят, от които някой от тях още преди 40 000 години започнали да проникват на Мидгард. Те имат сива кожа и очи с цвета на Мрака (черни очи, на практика без ирис).

"Сивите" са носители на генотип отличаващ се от генотипа на останалите земляни и в самото начало са били двуполови (хермофродите, които в зависимост от Луната са променяли пола си). Наследствеността при "сивите" се предава по майчина линия.


"Сивите" има способността, смесвайки се със хората, да приемат тяхната външност, но са си оставали "тъмни" по своята вътрешна същност, т.е. без Божествен дух и съвест. За да не се различават от хората, "сивите" са разкрасявали своята кожа на лицето и никога не са показвали своето "зверско" тяло без дрехи.

Цялото в подробности прочетете на линка:
http://www.selenabg.com/index.php/2008-08-12-22-05-32/2013-11-03-13-10-00/1946-2013-07-26-14-01-38.html

Духовното наследство на Славяните и Ариите - 1 част

Духовното наследство на Славяните и Ариите - 1 част

Това пред вас не е приказка, нито пък съчинение по "зададена тема". Доверяват ви се сведения за далечния произход на нашата Земя. Те са били скрити не само от руския народ, а от всички останали, за да не знаят и разберат хората за Истината на своето Велико Минало. Често сте слушали за съществуването на древни книги на различни народи: Тората - на евреите, Библията - на християните, Корана - на мюсюлманите, Ригведа - на индусите, Книгата на Промяната - на китайците. 


А какво е било при русите в древността?! Къде са нашите книги?!

Дойде и нашето време - потомците на Великите Свещени Родове на Славяните и Ариите, да се докоснем до Изначалното Познание, на много древното и много богатото Наследство на Предците, до нашите красиви древни традиции и самобитност на една неповторима култура. Наследството на нашите Предци, Ведическите познания, съхранени в Общината на Право Славните Староверци. Предлагаме на вашето внимание материал взет от животворящия източник - Славяно-Арийските Веди.
Мястото и ролята на нашата планета Земя е в космическото противостоене на Доброто и злото. Отворете сърцата си! Заслушайте се в гласа на Родовата памет и ще я почувствайте като гордост за вас, Арии и Славяни, той ще засегне Душата ви, изправете плещи и вдигнете високо глава.

Няма думи на Земята по-точни и по-дълбоки по съдържание, които да могат да разкрият мирозрението и нравствената позиция на човека, произнесъл тези слова, които отделят хората - Деца Божии, от представителите на силите на Тъмнината.

Не е важно от кой древен източник е взета родната и полузабравена Мъдрост, важно е това, че нашите Предци са я съхранили до наше време, и тя е станала достъпна за всички онези, които са решили да се върнат към своите корени, да се докоснат до Наследството на своите Предци, а не до чуждата история.

Всеки народ гледа в своето бъдеще през призмата на миналото, твори в настоящето въз основа на Духовните Култури, които е възприел от Предците си. Ако един народ има свое, подчертавам, свое минало, такъв народ престава да съществува.

Нас са ни приучили да гледаме на света чрез християнството, чрез марксизма-ленинизма, чрез учебниците с измислената история. Но има и Славяно-Арийски поглед на всичко възникнало и случило се във Вселената и на Земята.

В Древните Рунически Летописи на Древноруската църква Право Славните Староверци-Инглинги е известно, че в нашата Вселена тече непрекъсната борба на Светлите Богове с тъмните сили, съществуващи и пребиваващи в Пъкления свят (тъмния демонически свят).

Първата Велика Асса, Великата битка на Силите на Светлината и тъмнината, възникнала поради причината, че Белобог не позволил на Чернобог да направи достъпен Пъкления свят за Светлите Светове на Древните Знания. Великата битка обхванала много Земи от Световете на Яв (материалния свят) и Нав (духовния свят).  Белобог, обединявайки Светлите Сили победил плъховете на тъмните светове. Така, че силите на тъмнината не могли да проникнат в Земите на Светлите Светове, а от Боговете Защитници е била създадена Граница разделяща Светлината от тъмнината. Граница са прокарали и по Земите в Световете на Яв, в Световете осветени от жълтите Звезди и Слънца, в това число и нашето Ярило-Слънце.

Но част от Древните Знания, въпреки усилията на Чернобог, все пак са попаднали в низшите светове. Някои реалности от световете на тъмнината, според констатацията, започнали издигане по пътя на Светлите сили - по Златния Път на Духовното Развитие. Обаче не успели да се научат да различават Доброто от злото.

Заради това нищожните форми на живот се опитали да наложат своята власт в пограничните светове на тъмнината в Чертозите/владенията на Сварожич Кръга, в който попадали Чертозите на Макош (съзвездието на Голямата Мечка), Ради (съзвездие Орион) и Раси (съзвездията Алфа и Бета Лъв), а също така и един от Ръкавите на Галактиката Свати, където се намира и нашето Ярило-Слънце.

Древното название на нашата планета е Мидгард-Земята. Тя се върти около Ярило-Слънцето, което се намира в съзвездието Зимун (Малката Мечка) в качеството на осма звезда. Съзвездието Зимун се намира в галактическата Звездна Система на име Свати (няма аналог в съвременната астрономия).

Галактиката Свати е във вид на левостранен Свастичен кръст - Коловрат. В долната част на единия на Ръкавите на Свати се разполага съзвездието Зимун. Ярило-Слънцето се нарича Трисветило, тъй като огрява три свята: Яв, Нав и Прав (всеобщия закон управляващ световете).

Цялото в подробности на линка: